Spanish language 3 A0B04S3
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz navazuje na předmět Španělština II. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (8. až 10. lekce).

Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams.

V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).
Study targets
Po absolvování kurzu student ovládá španělský jazyk na úrovni A1/A2 společného evropského referenčního rámce.
Course outlines
Gramatické okruhy:
- zájmena přímého předmětu
- přivlastňovací zájmena samostatná
- neurčitá zájmena
- ukazovací zájmena
- neosobní slovesné vazby
- imperativ (2. osoba)
- trpný rod
- minulý čas jednoduchý
- předložky místa

Slovní zásoba:
- bydlení
- jídlo
- restaurace
- stravování
- cena, měrné jednotky
- cestování
Exercises outlines
1.- Úvod. Opakování lekce 5 až 7.

2.- Lekce 8 - Mi casa es tu casa. Bydlení.
Zájmena přímého předmětu.
Neurčitá zájmena.

3.- Lekce 8 - rozdíl v použití estar/hay (rozšíření).
Předložky místa.
Přivlastňovací zájmena samostatná.

4.- Lekce 8 - Picos de Europa.
Neosobní vazby (hay que, no se puede, está prohibido).

5.- Lekce 9 - ¡Qué aproveche! Potraviny.
Imperativ (2. osoba).

6.- Lekce 9 - nakupování.
Ukazovací zájmena.
Ceny. Měrné jednotky.

7.- Lekce 9 - La comida en España. Restaurace.
Trpný rod.

8.- Lekce 10 - Mi álbum de viajes.
Minulý čas jednoduchý (úvod).

9.- Lekce 10 - minulý čas jednoduchý (nepravidelná slovesa).
Vyjádření časové posloupnosti.

10.- Lekce 10 - Recuerdos en un disco.
Udávání času v minulosti.

11.- Repaso II. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)

12.- Repaso II. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)

13.- TEST

14.- Přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.
Literature
Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.
Requirements
Kurz navazuje na předmět Španělština II. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 7. lekce učebnice Aventura I.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)