Management - A0M16MGM

Kredity 5
Semestry oba
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Manažerské nástroje a techniky pro efektivní a moderní řízení firmy v konkurenčním prostředí. BB \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16MGM
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1.Manažerské role
2.Balanced Scorecard v praxi
3.Leadership - moderní metody řízení
4.Motivace jako hybná síla společnosti
5.Delegování a zpětná vazba
6.Systémy hodnocení a kontrolní mechanismy
7.Řízení rozvoje zaměstnanců
8.Řízení projektu
9.Komunikace a prezentační dovednosti
10.Řízení času
11.Firemní kultura a interkulturální management
12.Řízení rizik - bezpečnostní management
13.Současné trendy managementu
14.Rezerva
Osnovy cvičení
1.Role interpersonální, informační, rozhodovací
2.Úvod managementu v kontextu BSC - z pohledu finance, zákazníci, procesy, lidský potenciál
3.Best practices z oblasti řízení potenciálu, cross management z pohledu adaptace, rozvoje a retence zdroje
4.Význam motivace a benefitu v kontextu strategie společnosti, retence lidského potenciálu, kvality, konkurenceschopnosti
5.Fáze delegování a zpětné vazby v kontextu stylu řízení s návazností na hodnotící systém společnosti. Metoda KARAT
6.Efektivní metody hodnocení PMS a kompetenční model s provázaností na diferencovaný systém odměňování
7.Strategie rozvoje zdrojů v kontextu strategie společnosti, analýza vzdělávacích potřeb
8.Efektivní skladba projektových týmů v kontextu proměnných čas, zdroje, finance, procesy, controlling, kompetence
9.Komunikace - externí a interní v rámci společnosti, verbální, neverbální. Pomůcky efektivní komunikace.
10.Metoda TUTOR, časové snímky, logistika
11.Co to je firemní kultura, jak se utváří. Příklady z praxe - Best practices.
12.Metodologie SOX, řízení personálních rizik - Best practices
13.Inovace, enterpreneurship, koučování, podniková mediace, aplikace prvku environmentu.
14.Rezerva
Literatura
1. Gruber, David: Time Management, Management Press, 2009
2. Allen David: Mít vše hotovo, Jan Melvin Publishing, 2008
3. Graham Jones, Adrian Moorhouse: Jak získat psychickou odolnost, Grada Publishin 2010
4. Gunther Beyer: Trénink koncentrace, Portál 2010
5. W. Timothy Gallwey: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti, metoda Inner Game: Management Press, 2004
6. Michal Armstrong: Odměňování pracovníků, Grada 2009
7. Eva Bedrnová a kol. Management osobního rozvoje, Management Press, 2009
Požadavky
viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management