Project Management A4M33RPR
Credits 3
Semesters Winter
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 1+1c
Annotation
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o problematických oblastech řízení projektů, ukázat typické chyby, na nichž projekty ztroskotávají a připravit je do praxe na roli vedoucího projektu i na roli člena projektového týmu. Součástí bude rozbor případových studií s předpokládanou aktivní účastí studentů. Připraveno na základě best practices projektového řízení, s pomocí IBM metodologie řízení projektů a na základě vlastních zkušeností přednášejícího s řízením projektů v IT. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M33RPR
Course outlines
1. Základy řízení projektů. Historie projektového řízení. Projekt -definice, atributy, životní cyklus projektu. Metodiky pro řízení projektů v IT
2. Klíčové kompetence projektového manažera. Aktivity pro řízení základních parametrů projektu. Metodiky pro řízení projektů v IT.
3. Příprava IT projektu. Business case, finanční model, odhady nákladů a schvalování projektu.
4. Řízení rozsahu projektu a řízení času. WBS, Ganttův diagram, síťový diagram. Řízení požadavků, změn a důsledky pro řízení rozsahu projektu.
5. Plánovací proces a řízení času. Aktivity a jejich atributy, závislosti a milníky. Síťový diagram, metody ADM, PDM. Metody stanovení odhadů.
6. Řízení času na projektu. Metoda kritické cesty (CPM). Řízení nákladů, model odhadu COCOMO, cost benefit analýza.
7. Případové studie reálných projektů. Symptomy problémových projektů.
8. Finanční řízení projektů, forecasting, controlling. Projektová kancelář - řízení a hodnocení více projektů.
Exercises outlines
Rozbor případových studií s aktivní účastí studentů.
Literature
1.Řízení projektů v IT. KATHY, Schwalbe. ISBN: 978-80-251-1526-8. Computer Press, 2007.
2.The Handbook of Project-based management. J.Rodney, Turner. New York, McGraw-Hill, 1992
3.Řízení projektů v MS Office Project. T.Kubálek, M.Kubálková
4. Projektový management. Svozilová, Alena. ISBN: 978-80-271-0075-0. Grada, 2016.
5. Projektový management podle IPMA. Doležal Jan, Máchal Pavel, Lacko Branislav a kolektiv. ISBN: 978-80-247-2848-3. Grada, 2009.
Requirements
Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: rozbor případové studie, závěrečný test. Další údaje naleznete na:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4M33RPR
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)