Antennas and EMC

Course page (outside Moodle)
This course is not present in Moodle. You can visit its homepage by clicking the "Course page (outside Moodle)" button on the right (if available).
Antennas and EMC A8M17AEC
Credits 5
Semesters Summer
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 3P+1L
Annotation
Student se na základě matematického a fyzikálního popisu seznámí s principy a funkcí vyzařujících struktur, seznámí se
s analytickým modelem, softwarovou simulací, projde až po konkrétní návrh základních struktur - liniových, plošných a
reflektorových antén, anténních čoček, jejich soustav i radomů. Získá zkušenosti s anténní měřicí technikou včetně
praktických měření ve specializované anténní laboratoři. Seznámí se rovněž se základní problematikou
elektromagnetické kompatibility, jak kvalitativně tak i kvantitativně, s fyzikální podstatou rušení a jeho přenosu i s
možnostmi odstranění nežádoucích jevů a metodami měření rušivého vyzařování i odolnosti zařízení, kritérii a
standardy
Course outlines
1. Maxwelovy rovnice, potenciály elmag. polí, formulace rovnice pro vyzařování zdrojů
2. Zářivé vektory, vliv rozložení zdrojů, fyzikální limity a kritéria vyzařování elmag struktur
3. Reciprocita, dualita, komplementarita, parametry antén.
4. Momentová metoda v řešení liniových struktur, teorie charakteristických módů
5. Liniové antény, proudové rozložení, charakteristiky, drátové dipóly a smyčky
6. Anténní řady a soustavy - obecná teorie řad a syntéza anténní charakteristiky
7. Štěrbinové antény, mikropáskové antény - patch antény, fraktálové antény
8. Řešení antén geometrickou optikou, plošné vyzařující struktury, trychtýřové antény
9. Reflektorové antény, anténní soustavy s více reflektory, anténní čočky a radomy
10. Frekvenčně širokopásmové antény, šroubovice, spirály, logaritmicko-periodické anténay
11. Konstrukce a technologie jednotlivých typů antén pro daná pásma a služby
12. Elektromagnetická interference, přenos rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky, testování
13. Elektromagnetické stínění a jeho účinnost, složky útlumu stínění
14. Elektromagnetická odolnost a její testování
Literature
1. R. F. Harrington: Time-Harmonic Electromag. Fields. John Wiley and Sons,Inc., New York, 2001
2. M. N. O. Sadiku: Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB.CRC Press, Taylor and Francis
Group, New York, 2009
3. R. Garg: Analytical and Computational Methods in Electromag.. Artech House, London, 2008
4. N. Ida: Endineering Electromagnetics. Springer, USA, 2003
5. J. D. Kraus, D. A. Fleisch: Electromagnetics with Applications. McGraw-Hill Comp., NY, 1999
6. Balanis,A.,C.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 2002
7. Paul,R.C.: Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, NY, 1992
8. Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001
9. Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromag. skripta ČVUT, Praha 2007
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)