This is a grouped Moodle course. It consists of several separate courses that share learning materials, assignments, tests etc. Below you can see information about the individual courses that make up this Moodle course.
Information Systems (Main course) BD6B16INS
Credits 4
Semesters Summer
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 14KP+6KS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu. Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou provozu, podpory a údržby informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.
Study targets
Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby uživatelů pro výběr a nasazení informačního systému, komplexní pohled na implementaci a provoz informačního systému.
Course outlines
1. Úvod do předmětu a problematiky Informačních systémů
2. Implementace Informačního systému formou projektu
3. Projektové řízení v praxi
4. Procesní řízení, způsoby implementace informačního systému
5. Procesní řízení v praxi
6. Typy informačních systémů
7. ERP systémy
8. Systémy pro podporu výroby
9. Správa a údržba informačních systémů
10. CRM systémy
11. IS pro státní správu
12. Legislativa Informačních systémů
13. Zápočtový test, uzavření předmětu, doporučení pro praxi
14. Rezerva
Exercises outlines
1. Úvod do cvičení, způsob práce během semestru, cíle cvičení
2. Vytvoření týmů, zadání semestrálních projektů, základní informace o projektech
3. První konzultace se zákazníkem, orientace v problému zákazníka
4. Rozbor vzorové úlohy, praktická ukázka projektů
5. 1. test, druhá konzultace se zákazníkem
6. Vyhodnocení AS-IS analýzy zákazníka
7. Kontrolní bod - první prezentace stavu projektu
8. 2. test, třetí konzultace se zákazníkem
9. Doplňkový workshop
10. 3. test, čtvrtá konzultace se zákazníkem
11. Ukázka finální prezentace, diskuse k projektům
12. Finální prezentace týmů
13. Akceptace týmových projektů, uzavření semestru
14. Rezerva, zápočet
Literature
Doporučená literatura k problematice informačních systémů:
- L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, Grada, 2015
- D. Vymětal, Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování, Grada Publishing, 2009
- P. Sodomka, H. Klčová, Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2011
- J. Basl, R. Blažíček, Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti, Grada Publishing, 2012
- T. Bruckner, J. Voříšek, A. Buchalcevová a kolektiv, Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury, Grada Publishing, 2013

Doplňková literatura k problematice nasazování a provozování informačních systémů:
- A. Svozilová, Projektový management -- Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání , Grada, 2016
- V. Řepa, Procesně řízená organizace, Grada 2012
- M. Hammer, Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2013
- M. Tvrdíková, Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, Grada Publishing, 2009
- V. Smejkal, K. Rais,Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 4., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2009
- L. Jansa, P. Otevřel, Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, Computer Press, 2014
Requirements
Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné detailní odborné znalosti. Je vyžadována především schopnost analytického myšlení, orientace v problematice a nadhledu v oblasti IT. Doporučené vstupní znalosti a oblasti pro absolvování předmětu:
- Základní znalosti IT technologií
- Základní znalosti projektového řízení
- Základní ekonomické znalosti hodnocení investic
- Základní znalosti o fungování firmy

Doporučená doplňková literatura:
- Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 1994
- Synek, M. a kol: Podniková ekonomika, Beck, 2004
- Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003
Information Systems B6B16INS
Credits 4
Semesters Summer
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2S+3D
Annotation
The goal of this course is to familiarise students with the information systems topic and information systems implementation principles. During the course, students are introduced to "on the market" existing types of systems and their usage in specific industry segments. Students are familiarised with the CRM, ERP, MRP and other types of information systems. The fundamental part of the course is the introduction to key ideas of an information system selection, evaluation of information system benefits, ways of information systems implementation and information system implementation based on the project management principles. The emphasis is on the initial customer analysis, customer insight and ability to decide whether it is better to implement any existing information system or to develop a new one from scratch. These factors determine the information system implementation success. At the end of the course information systems security, operation, support, maintenance, legislation impacts, and government information systems topics are discussed.
Study targets
The course graduates are able to identify, analyze and describe customer (users) requirements necessary for the selection, implementation, and operation of an information system. They are also able to make out between the different information systems, and they understand the complexity of an information system implementation, support, and maintenance.
Course outlines
1. Course introduction, information and information system definition
2. Project management and information system implementation
3. Project management in practice
4. Business process management, information system implementation ways
5. Information systems types
6. ERP systems
7. Manufacturing support systems
8. Information systems support and maintenance
9. CRM systems
10. Information systems for government
11. Information systems legislation
12. Information and information systems security
13. Assessment test, course and tutorials evaluation, best practices presentation
14. Backup
Exercises outlines
1. Introduction to course, goals of the tutorials, case study definition
2. Establishing teams, projects assignment, introduction to assigned projects and customers
3. First customer meeting, identification, and description of customer's business issues and requirements
4. Analysis of the model project, presentation of selected practical projects
5. The first test, second customer meeting, AS-IS definition
6. Third customer meeting, TO-BE definition
7. Fourth customer meeting, final case study discussion
8. Presentation of project results (case study)
9. The second test, projects feedback, case study acceptance
10. Introduction to prototyping, prototyping tools
11. The third test, prototype consultation
12. Prototype consultation
13. Prototype presentations, projects and subject feedback
14. Backup
Literature
Recommended literature for the information systems introduction (in Czech):
L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, Grada, 2015
D. Vymětal, Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování, Grada Publishing, 2009
P. Sodomka, H. Klčová, Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2011
J. Basl, R. Blažíček, Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti, Grada Publishing, 2012
T. Bruckner, J. Voříšek, A. Buchalcevová a kolektiv, Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury, Grada Publishing, 2013

Recommended literature for the information systems implementation and operation (in Czech):
A. Svozilová, Projektový management -- Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání , Grada, 2016
V. Řepa, Procesně řízená organizace, Grada 2012
M. Hammer, Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2013
M. Tvrdíková, Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, Grada Publishing, 2009
V. Smejkal, K. Rais,Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 4., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2009
L. Jansa, P. Otevřel, Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, Computer Press, 2014
Requirements
No specific prerequisites are required. Only analytical skills, the ability to navigate in problem-solving and general IT knowledge are required. Recommended input knowledge for successful course graduation:
- Basics of IT technologies
- Basics of project management
- Basics of investments economic evaluation
- Basics of company operations and processes

Recommended literature (in Czech):
- Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 1994
- Synek, M. a kol: Podniková ekonomika, Beck, 2004
- Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)