Metody pro plánování a rozhodování

Nemáte přístup do kurzu
Metody pro plánování a rozhodování B6B16MPR
Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2P+2S+2D
Anotace
Klasifikace rozhodovacích situací, rozhodování jako proces, okolí rozhodovací úlohy, racionalita v rozhodování. Analýza SWOT a PEST. Rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku, metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti. Vícekriteriální rozhodování - klasifikace úloh, tvorba hodnotících kritérií a způsoby zahrnutí preferencí rozhodovatelů, metody zjišťování vah. Vektorová lineární optimalizace a vazba na řešení úloh LP, komplexní hodnocení alternativ. Typické chyby při identifikaci, formalizaci a řešení rozhodovacích úloh v manažerské praxi.
Cíle studia
Základním předmětu je získat schopnost správně identifikovat, formalizovat a popsat jednotlivé druhy rozhodovacích situací standardně se vyskytujících v manažerské praxi při operativním i strategickém rozhodování a řízení projektů. Absolvent bude schopen identifikovat klíčové faktory úlohy a okolí rozhodovací úlohy, dále bude schopen aplikovat základní metody pro podporu manažerského rozhodování.
Osnovy přednášek
1. Klasifikace rozhodovacích situací a okolí rozhodovací úlohy
2 SWOT a PEST analýza
3. Respektování rizika v rozhodování, postoj k riziku, jistotní ekvivalent
4. Metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti
5. Vícekriteriální rozhodování - úvod, tvorba hodnotících kritérií, typy stupnic, normování
6. Zahrnutí preferencí rozhodovatelů, metody stanovení vah
7. Komplexní hodnocení alternativ - jednoduché metody
8. Komplexní hodnocení alternativ - metody založené na párovém srovnávání
9. Vektorová lineární optimalizace, vazba na lineární programování
10. Respektování rizika ve vícekriteriálním rozhodování
11. Typické aplikace vícekriteriálního rozhodování v praxi
12. Typické chyby při praktické aplikaci rozhodovacích metod
13. Získávání a verifikace dat pro rozhodovací modely
14. Závěr, rezerva
Osnovy cvičení
1. Úvod
2. Analýza rozhodovacích situací
3. Aplikace metod rozhodování za rizika a neurčitosti
4. Rozhodování za rizika a neurčitosti - případová studie
5. Vícekriteriální rozhodování - typy stupnic a normování kritérií
6. Vícekriteriální rozhodování - metody stanovení vah kritérií
7. Metody komplexního hodnocení alternativ
8. SW pro vícekriteriální hodnocení alternativ
9. Vícekriteriální hodnocení variant - případová studie
10. Vícekriteriální lineární programování
11. Řešení úloh vícekriteriálního lineárního programování v dostupném SW
12. Respektování rizika ve vícekriteriálním rozhodování
13. Test
14. Rezerva, zápočet
Literatura
- Fotr, Jiří, Švecová, Lenka a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a anástroje. 2. přeprac. vydání. Praha: Ekopress, 2010. 469 s.
ISBN 978-80-86929-59-0
- JABLONSKÝ J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2002
- FOTR J., DĚDINA J., HRŮZOVÁ H.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2000
Požadavky
Základy lineárního programování (grafické řešení), základy teorie pravděpodobnosti.
Za správnost dat zodpovídá: Studijní Informační Systém (KOS)