This is a grouped Moodle course. It consists of several separate courses that share learning materials, assignments, tests etc. Below you can see information about the individual courses that make up this Moodle course.
Law for IT (Main course) BD6B16PIT
Credits 4
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 14KP+6KS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich praktické využití při výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů či projektových týmů v oblasti informačních technologií. Studenti by si měli osvojit základní právní terminologii a dokázat se orientovat v systému práva České republiky. Absolvent programu softwarové technologie a management získá odpovídající praktické znalosti z oblasti práva a bude schopen v konkrétních situacích správně postupovat či efektivně kooperovat s příslušnými odborníky.
Course outlines
1. Pojem práva, systém a struktura právního řádu, prameny práva, právo EU, ústavní pořádek ČR.
2. Právní úprava podnikání v ČR a jeho formy, pojem podnikatele a základy živnostenského podnikání.
3. Úvod do civilního práva - občanský zákoník, absolutní a relativní majetková práva, odpovědnost za škodu.
4. Smluvní právo, kontraktační proces, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu, zajištění a utvrzení dluhů.
5. Vybrané smluvní typy - koupě, dílo, nájem a pacht, příkaz, výpůjčka.
6. Vybrané smluvní typy - zprostředkování, obchodní zastoupení, licence a jejich typy.
7. Vybrané otázky korporací - založení a vznik, obchodní společnosti a jejich specifika, orgány a jednání za společnost.
8. Základy pracovního práva - pracovní poměr, jeho vznik, změna a zánik, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, odpovědnost za škodu, zaměstnanecké dílo.
9. Úvod do práva duševního vlastnictví - autorskoprávní ochrana a ochrany průmyslových práv, licence, řízení před ÚPV.
10. Ochrana hospodářské soutěže, zneužití a omezení soutěže, nekalá soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.
11. Úvod do správního práva a základy finančního práva - orgány veřejné správy, státní správa a samospráva, správní trestání a správní řízení, daňové předpisy, poskytování dotaci, řízení před orgány finanční správy, místní šetření a daňová kontrola, porušení rozpočtové kázně.
12. Základy trestního práva - pojem, funkce prameny a základní zásady, přečiny a zločiny, ukládání trestů, vybrané skutkové podstaty trestných činů, trestní odpovědnost právnických osob.
13. Ochrana práv v řízení před soudem, řízení nalézací a řízení vykonávací - občanské soudní řízení, správní soudnictví, trestní řízení, řízení před ústavním soudem, specifika rozhodčího řízení, mimosoudní řešení sporů.
14. Insolvence podnikatele - povinnosti podnikatele při úpadku a odpovědnost za úpadek, insolvenční řízení a způsoby řešení úpadku, uplatňování práv věřitele.
Exercises outlines
1. Zpracování dokumentace pro zahájení podnikání dle ŽZ, příprava založení společnosti s ručením omezeným a zpracování návrhu příslušné dokumentace.
2. Zpracování návrhu na uzavření smlouvy a jeho akceptace, formy právních jednání.
3. Zpracování dokumentace pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady věci či díla.
4. Vypracování pracovněprávní dokumentace - pracovní smlouva, mzdový výměr, výpověď.
5. Vypracování přihlášky ochranné známky a její podání na ÚPV.
6. Příprava obrany proti nekalosotuěžnímu jednání konkurence a zpracování příslušného písemného podání.
7. uplatnění nároků u soudu, vypracování návrhu na zahájení řízení, vypracování obrany proti uplatněnému nároku, přihláška pohledávky.
Literature
- JANKŮ, Martin a kolektiv. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5., přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, 561 s.
Requirements
bez explicitních prerekvizit.
Law for IT B6B16PIT
Credits 4
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching undefined
Extent of teaching 3P+1S+1D
Annotation
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich praktické využití při výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů či projektových týmů v oblasti informačních technologií. Studenti by si měli osvojit základní právní terminologii a dokázat se orientovat v systému práva České republiky. Absolvent programu softwarové technologie a management získá odpovídající praktické znalosti z oblasti práva a bude schopen v konkrétních situacích správně postupovat či efektivně kooperovat s příslušnými odborníky.
Course outlines
1. Pojem práva, systém a struktura právního řádu, prameny práva, právo EU, ústavní pořádek ČR.
2. Právní úprava podnikání v ČR a jeho formy, pojem podnikatele a základy živnostenského podnikání.
3. Úvod do civilního práva - občanský zákoník, absolutní a relativní majetková práva, odpovědnost za škodu.
4. Smluvní právo, kontraktační proces, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu, zajištění a utvrzení dluhů.
5. Vybrané smluvní typy - koupě, dílo, nájem a pacht, příkaz, výpůjčka.
6. Vybrané smluvní typy - zprostředkování, obchodní zastoupení, licence a jejich typy.
7. Vybrané otázky korporací - založení a vznik, obchodní společnosti a jejich specifika, orgány a jednání za společnost.
8. Základy pracovního práva - pracovní poměr, jeho vznik, změna a zánik, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, odpovědnost za škodu, zaměstnanecké dílo.
9. Úvod do práva duševního vlastnictví - autorskoprávní ochrana a ochrany průmyslových práv, licence, řízení před ÚPV.
10. Ochrana hospodářské soutěže, zneužití a omezení soutěže, nekalá soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.
11. Úvod do správního práva a základy finančního práva - orgány veřejné správy, státní správa a samospráva, správní trestání a správní řízení, daňové předpisy, poskytování dotaci, řízení před orgány finanční správy, místní šetření a daňová kontrola, porušení rozpočtové kázně.
12. Základy trestního práva - pojem, funkce prameny a základní zásady, přečiny a zločiny, ukládání trestů, vybrané skutkové podstaty trestných činů, trestní odpovědnost právnických osob.
13. Ochrana práv v řízení před soudem, řízení nalézací a řízení vykonávací - občanské soudní řízení, správní soudnictví, trestní řízení, řízení před ústavním soudem, specifika rozhodčího řízení, mimosoudní řešení sporů.
14. Insolvence podnikatele - povinnosti podnikatele při úpadku a odpovědnost za úpadek, insolvenční řízení a způsoby řešení úpadku, uplatňování práv věřitele.
Exercises outlines
1. Zpracování dokumentace pro zahájení podnikání dle ŽZ, příprava založení společnosti s ručením omezeným a zpracování návrhu příslušné dokumentace.
2. Zpracování návrhu na uzavření smlouvy a jeho akceptace, formy právních jednání.
3. Zpracování dokumentace pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady věci či díla.
4. Vypracování pracovněprávní dokumentace - pracovní smlouva, mzdový výměr, výpověď.
5. Vypracování přihlášky ochranné známky a její podání na ÚPV.
6. Příprava obrany proti nekalosotuěžnímu jednání konkurence a zpracování příslušného písemného podání.
7. uplatnění nároků u soudu, vypracování návrhu na zahájení řízení, vypracování obrany proti uplatněnému nároku, přihláška pohledávky.
Literature
- JANKŮ, Martin a kolektiv. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5., přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, 561 s.
Requirements
bez explicitních prerekvizit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)