Aerodynamika a mechanika letu

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Aerodynamika a mechanika letu - B9M14AML

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+4L
Anotace
Předmět poskytuje přehled hlavních poznatků z letecké aerodynamiky a mechaniky letu. V úvodní části předmětu jsou studenti seznámeni s modely a rovnicemi pro proudění nestlačitelné tekutiny a poté jsou odvozeny rovnice popisující silový a momentový účinek proudění na povrch aerodynamického profilu a křídla. V další části jsou odvozeny důležité vztahy popisující projevy stlačitelnosti, které jsou dále opět aplikovány na obtékání aerodynamických těles při vysokých subsonických, supersonických i hypersonických rychlostech. V rámci předmětu jsou probrány základní režimy mechaniky letu.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Vlastnosti plynů, modely proudění, základní rovnice mechaniky tekutin a termodynamiky.
2. Navier-Stokesova rovnice. Potenciální proudění, obtékání válce, vztah pro vztlak. Vlastnosti víru a vírových polí.
3. Rozměrová analýza a podobnost, empirický vztah pro vztlak. Laminární a turbulentní proudění. Mezní vrstva .
4. Geometrie profilu, aerodynamická síla a moment. Teorie tenkého profilu, integrální charakteristiky profilu.
5. Vliv mezní vrstvy na integrální charakteristiky profilu, profilové řady. Metody singularit, panelové metody.
6. Geometrie křídla. Teorie nosné čáry, indukovaný parametry. Rovnice jednoplošníku a její řešení. Vliv půdorysného tvaru a kroucení přímého křídla na jeho vlastnosti.
7. Prostředky pro zvýšení vztlaku. Podmínky podélné statické stability. Koncept směrové a klonivé stability.
8. Vliv stlačitelnosti. Kritické Machovo číslo, transonická divergence, šípové křídlo.
9. Propulzní soustava. Teorie vrtulové propulze. Nosný rotor vrtulníku. Turbínový proudový motor.
10. Mechaniky letu - klouzavý, vodorovný, stoupavý let, ustálená vodorovná zatáčka, vzlet, přistání. Model standardní atmosféry.
11. Supersonické proudění, kritický stav. Rázová a expanzní vlna. expanze. Nadzvukové obtékání šikmé desky
12. Supersonické obtékání profilu a křídla. Integrální charakteristiky, vlnový odpor. Transsonické proudění.
13. Hypersonické proudění, průlet atmosférou. Raketová propulze , jedno- a vícestupňová raketa. Lavalova tryska.
14. Návratové zařízení, balistický sestup, aerodynamický ohřev, stabilita návratového modulu.
Osnovy cvičení
1. Proudění v trubici, výpočet ztrát. Zadání semestrálních prací
2. Modelování proudění, program Matlab/Simulink.
3. Numerické řešení proudových polí, CFD program Fluent.
4. Integrální charakteristiky profilu.
5. Návrh profilu požadovaných vlastností.
6. Profil a panelové metody.
7. Integrální charakteristiky křídla.
8. Návrh přímého křídla.Vliv klapek a kroucení křídla.
9. Křídlo a panelové metody.
10. Návrh ocasních ploch, stabilita a řiditelnost.
11. Návrh vrtule, metoda elementárního profilu.
12. Mechanika letu.
13. Izoentopické proudění, kritický stav, Lavalova tryska.
14. Balistický sestup.
Literatura
Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007. ISBN: 13978-0-07-295046-5
Hughton, E.,L., Carpenter P., W.: Aerodynamics for Engineering Students. Butterworth-Heinemann 2003. ISBN: 978-0-7506-5111-0
Phillips, W. F.: Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 0-471-33458-8
Požadavky
Žádná data.