Přístrojové systémy letadel

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Přístrojové systémy letadel - B9M38PSL

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Předmět studenty seznamuje s aktuální technologií užívanou v letadlových palubních přístrojích, systémech a senzorice pracujících v nízkofrekvenční oblasti a s metodami sloužícími pro zpracování systémových dat. Předmět zahrnuje detailní popis přístrojového vybavení letadel a jeho odolnosti na vnější vlivy, popis zdrojů elektrické energie na letadle a výkonové elektrotechniky, rozbor přístrojů a systémů pro měření motorových a aerometrických veličin, a popis prostředků havarijní a provozní diagnostiky. Předmět se rovněž věnuje oblasti inerciálních navigačních prostředků, užívaným senzorům a systémům, jejich modelování a popisu. Předmět se věnuje avionice malých i velkých dopravních letadel a i bezpilotních prostředků.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům. EMC, přehled typů elektromagnetického rušení a jejich zdrojů v letectví.
2. Letadlové energetické sítě. Zdroje elektrické energie na letadle.
3. Definice motorových parametrů vrtulového a proudového. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových motorech, měření krouticího momentu, vibrací. Signalizace požáru a námrazy.
4. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů. Palivové systémy letadel, měření spotřeby paliva, celkového a kritického množství paliva.
5. Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů. Mezinárodní standardní atmosféra. Měření úhlu náběhu.
6. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla a teploty vnějšího vzduchu. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.
7. Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky, palubní zapisovače a jejich záznamová média.
8. Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví, snímače zemského magnetického pole.
9. Úvod do navigačních systémů letadel. Mechanické gyroskopické navigační prostředky.
10. Senzory inerciálních navigačních systémů - senzory úhlové rychlosti/gyroskopy, akcelerometry.
11. Navigační rovnice - odvození a postupy výpočtů. Modelování navigačních systémů.
12. Avionika bezpilotních prostředků.
13. UAV - zdroje elektrické energie, výkonová bilance.

Osnovy cvičení
Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky, dílčích subsystémů, senzoriky a metod vyhodnocení systémových dat. Je připraveno 12 úloh, ze kterých je požadováno vypracování zpráv shrnujících zadání/postup řešení/výsledky. V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze, např. letecká základna Policie ČR (Ruzyň), trenažer B737 na ČSA.
Literatura
[1] Pallet, E.H.J.: Aircraft instruments and integrated systems. Longman 1992
[2] Davies M.: The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGRAW-HILL 2002
[3] Fortescu P., Stark J., Swinerd G.: Spacecraft Systems Engineering. John Wiley&Sons, Ltd. 2003
[4] Helfrick A: Principles of Avionics. Avionics Communications Inc. 2004
[5] Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems. John Wiley&Sons, Ltd. 2008
[6] Spitzer C. R.: Avionics development and implementation. CRC Press 2007
Požadavky
Nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ohledně letecké techniky, jen doporučeny základní znalosti o měřicí technice, senzorech/elektronických obvodech a jejich principech.