Neurophysiology

Login to access the course.
Neurophysiology (Main course) BAM31NPG
Credits 6
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2C
Annotation
Předmět pokrývá základy funkce nervového sytému. Propojuje znalosti z oboru elektrofyziologie, neurobiologie, neuroanatomie, psychologie, neurologie, psychiatrie a biofyziky. Absolvent předmětu by měl získat detailní znalosti o funkci lidského mozku od molekulární úrovně, přes buněčnou až po úroveň fungování celého mozku. Znalost funkce mozku ve zdraví představuje základní předpoklad pro pochopení onemocnění mozku a pro vývoj nových léčebných a diagnostický postupů. Důraz bude kladen na význam neurofyziologie v technických a bioinženýrských oborech.
Course outlines
1. Obecná neurofyziologie. Neuron, gliová buňka. Základní funkce synapse. Přehled neurotransmiterů a neurohormonů. Mechanismy synaptického přenosu.
2. Elektrofyziologie neuronu. Klidový membránový potenciál: Iontové a elektrické gradienty. Akční potenciál. Vlastnosti excitabilních membrán. Postsynaptický potenciál. Excitace a inhibice. Generátorový potenciál receptorů. Stimulace nervových buněk a její záznam.
3. Elektrické fenomény objemového vodiče. Extracelulární záznam a stimulace EEG, evokované potenciály, chronaxie,
4. Reflexní a nereflexní aktivita. Učení a paměť.
5. Funkce míchy. Fyziologie prodloužené míchy. Hypothalamus a autonomní nervový systém.
6. Motorické funkce: Kůra, basální ganglia, mozeček. Pyramidový a extrapyramidový systém. Poruchy motoriky. Demyelinizace.
7. Fyziologie čití a bolesti.
8. Mozková kůra. Intelekt. Motivace a emoce
9. Spánek a bdění. Modulační systémy.
10. Fyziologie zraku, sluchu, chuť a čich
11. Poruchy vědomí a integračních funkcí.
12. Mozková cirkulace a jejích poruchy. Cévní mozkové příhody. Vztah energetického metabolismu mozkové tkáně a mozkového průtoku. Celkový průtok krve mozkem a jeho změny. Regionální průtok krve.
13. Epilepsie a epileptický záchvat. Fokální, generalizované a sekundárně generalizované záchvaty. Etiopatogeneze epilepsie a epileptických záchvatů. EEG v diagnóze epileptických změn
14. Demence. Schizofrenie a poruchy nálad. Genetické a biochemické aspekty schizofrenie a poruch nálady (manie, deprese).
Literature
1. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology
2. Atlas fyziologie člověka ? S.Silbernagl, A. Despopoulos
3. Neuroscience: Exploring the Brain ? M. Bear, B.W.Connors, M.A. Paradiso
4. Přehled lékařské fyziologie ? Ganong W.F.