Technická mechanika

Přihlaste se pro přístup do kurzu.
Technická mechanika (Hlavní kurz) A0B14TME
Kredity 4
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2+2s
Anotace
Předmět poskytuje znalosti aplikované mechaniky pro provozní praxi. Analýza statických namáhání konstrukčních prvků a jejich dimenzování z hlediska pevnostních podmínek a deformací. Kinematika jednodušších typů mechanizmů. Dynamické chování mechanických soustav, mechanické vibrace. Termodynamika reálných plynů a par, jejich stavové změny a oběhy, základní porovnávací oběhy tepelných strojů. Základy jednorozměrového proudění v proudové trubici, transportní ztráty v hydraulických soustavách. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B14TME \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B14TME
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1.Základy technické mechaniky. Stupně volnosti, vazby. Silové soustavy
2.Statika podepřeného tělesa a soustav těles. Prutové soustavy.
3.Řetězovka. Statika soustav s pasivními odpory.
4.Základy mechaniky poddajných těles, napjatost a deformace.
5.Pevnostní výpočty základních případů namáhání.
6.Kinematika bodu a tělesa. Unášivý a relativní pohyb
7.Kinematika soustav těles, vybrané typy mechanismů.
8.Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa, pohybové rovnice, integrální věty.
9.Metoda uvolňování v dynamice soustav, mechanické kmitání.
10.Základy energetické termodynamiky, vlastnosti reálných plynů a par.
11.Stavová plocha vody a vodní páry, vratné stavové změny ve vodní páře.
12.Oběhy. Základní porovnávací oběhy plynové a parní turbíny.
13.Základy hydrodynamiky, rovnice kontinuity a pohybová rovnice.
14.Energetické ztráty při proudění v proudové trubici.

Osnovy cvičení
1.Algebra sil, reakce ve vazbách podepřeného tělesa.
2.Metoda uvolňování v soustavách těles.
3.Prutové soustavy. Soustavy se třením.
4.Rovinná napjatost, stanovení hlavních napětí.
5.Dimenzování hřídele při prostém krutu.
6.Výpočet napětí při ohybu nosníků.
7.Kombinace krutu a ohybu hřídele.
8.Určování rychlosti a zrychlení bodů tělesa při rovinném pohybu.
9.Analýza čtyřkloubového, klikového a vačkového mechanismu.
10.Sestavení a řešení pohybových rovnic rotorů.
11.Pohybová rovnice soustavy s jedním stupněm volnosti.
12.Diagramy vodní páry, řešení vratných stavových změn.
13.Práce a účinnost porovnávacího oběhu parní turbíny.
14. Aplikace Bernoulliho rovnice v potrubních soustavách.

Literatura
Předpokládá se vydání nových učebních textů
1.Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991
2.Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993
3.Jirků, S. a kol. : Mechanika a termodynamika -.cvičení. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992
Požadavky
Žádná data.