Electronics BD5B34EPS
Credits 4
Semesters Summer
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 14KP+6KL
Annotation
Předmět poskytuje studentům poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Dále jsou popisovány komplexnější obvodové systémy a komunikační technologie. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.
Course outlines
1. Historický přehled vývoje mikroelektroniky a integrovaných obvodů, Moorovy zákony, metody návrhu, trendy.
2. Základní typy a vlastnosti polovodičů, přechod PN, přechod, kov-polovodič, dioda.
3. Usměrňovače, stabilizované napájecí zdroje.
4. Unipolární tranzistor (MOSFET, JFET), struktura, princip, činnosti, náhradní modely.
5. Bipolární tranzistor, struktura, princip, činnosti, náhradní modely.
6. Tranzistorové zesilovače, třídy zesilovačů, nastavení pracovních bodů, charakteristiky.
7. Polovodičové spínací součástky a obvody.
8. Technologie číslicových obvodů a pamětí.
9. Optoelektronika, LED (zejména v osvětlovací technice).
10. Senzory, měření fyzikálních veličin (teplota, tlak, vlhkost, atd.).
11. Základní typy modulací, modulátory, demodulátory.
12. Základní pojmy z komunikací, základní typy datových přenosů (bezdrátové, vedení, optické), přenosy dat po silnoproudých rozvodech.
13. Rádiové komunikační systémy, vysílání rozhlasu a televize.
14. Mobilní komunikace, datové rádiové sítě.
Exercises outlines
1. Organizační záležitosti. Elektronické prvky v obvodovém zapojení.
2. Vlastnosti pasívních součástek (R,L,C) v základních obvodech. Měření a simulace.
3. Vlastnosti a parametry různých typů diod. Stanovení pracovního bodu a měření vlastností.
4. Aplikace diod - návrh, simulace a měření základních obvodů.
5. Nastavení pracovních bodů unipolárních a bipolárních tranzistorů.
6. Porovnání vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů v typických zapojeních.
7. Zesilovač malého signálu - měření a simulace zesilovače s tranzistorem.
8. Aplikace stabilizovaných zdrojů - návrh a simulace typických zapojení.
9. Měření a simulace bipolárního a unipolárního tranzistoru ve spínacím režimu.
10. CMOS invertor - základní vlastnosti a zapojení (měření, simulace)
11. Přehled a příklady zapojení komplexnějších číslicových struktur.
12. Zesilovač velkého signálu - měření a simulace obvodu s operačním zesilovačem.
13. Návrh optické přenosové cesty, měření a simulace optronu.
14. Příklady návrhů obvodů se senzory.
Literature
1. Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - součástky a obvody, principy a příklady. Třetí, rozšířené vydání, aktualizovaný dotisk. Grada Publishing, Praha 2015, ISBN 978-80-247-1241-3
Requirements
http://moodle.fel.cvut.cz/
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)