Principy a pravidla elektronického návrhu - A0B34PPN

Kredity 4
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Seznámení se základními principy návrhu elektronických systémů jako je spolehlivost, elektromagnetická kompatibilita, testovatelnost, bezpečnost... A z nich vyplývajících obecně platných návrhových pravidel, která jsou nezbytná pro úspěšnou profesionální konstrukci elektronických zařízení, u nichž je dosahováno špičkových parametru ve smyslu: vysokých frekvencí a proudů, odolnosti proti rušení, nízké úrovni vyzařování, miniaturizace, minimalizace výrobních nákladů. Cílem není specializovat se na úzký okruh zařízení a systémů. Důraz je kladen na osvojení metodiky návrhu u zařízení obecně, a to praktickým způsobem s podporou moderních počítačových návrhových prostředků. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B34PPN \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B34PPN
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Základní aspekty návrhu elektronických zařízení.
2. Technické požadavky na elektronická zařízení.
3. Vyrobitelnost, testovatelnost, bezpečnost, spolehlivost.
4. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a elektronický návrh.
5. Zemnění, stínění, obecné požadavky na signál, přeslechy.
6. Počítačová podpora elektronického návrhu.
7. Návrh a topologie rychlých soustav.
8. Vnitřní napájecí systém rychlých soustav.
9. Návrh rychlých vnitřních sběrnicí.
10. Návrh a topologie vstupně-výstupních obvodů.
11. Topologie soustav se smíšenými signály.
12. Návrh výkonových soustav a řešení tepelné bilance.
13. Problematika velkých proudových hustot.
14. Návrhové trendy
Osnovy cvičení
1. Počítačová podpora elektronického návrhu - přehled návrhových systémů.
2. Zadání projektů.
3. Organizace a význam knihovních databází.
4. Počítačový návrh elektronických schémat.
5. Příprava schématu pro další zpracování.
6. Prostředky pro návrh morfologie elektronické soustavy.
7. Nastavení technologických parametrů návrhu.
8. Vzájemné prostorové vztahy součástek, topologie propojení.
9. Automatizace návrhu.
10. Podpůrné simulační nástroje.
11. EMC, integrita signálu, přeslechy, zemnění, stínění.
12. Tvorba konečných podkladů pro automatizovanou výrobu.
13. Vyhodnocení projektů.
14. Zápočtový test.
Literatura
1. Záhlava, V.: Metodika návrhu plošných spojů. Skripta ČVUT, Praha 2000
2. Záhlava, V.: OrCAD pro Windows. Praha: Grada Publishing. 1999
Požadavky
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3800