This is a grouped Moodle course. It consists of several separate courses that share learning materials, assignments, tests etc. Below you can see information about the individual courses that make up this Moodle course.
RF Blocks Technology (Main course) A8M17RFB
Credits 7
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 6P+0L
Annotation
Předmět seznamuje s vysokofrekvenčními a mikrovlnnými pasivními obvody v planárních a monolitických strukturách -
vedeními, směrovými členy, děliči, filtry, rezonančními obvody a CAD nástroji pro návrh mikrovlnných obvodů. Dále
jsou obsahem mikrovlnné diody, tranzistory, bipolární, MESFET a HEMPT, základní parametry zesilovačů, návrh
úzkopásmových a širokopásmových a nízkošumových zesilovačů, mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory,
detektory a směšovače, násobiče. Předmět také přehledně pokrývá .problematiku základního mikrovlnného měření.
Měření výkonu, skalární analyzátor, spektrální analyzátor, měření šumu, měření frekvence, vektorové měření, měření v
časové oblasti.
Course outlines
1. Základní rf. a mikrovlnné veličiny, typy vedení, planární a monolitické technologie, programové nástroje.
Planární vedení - symetrické, mikropáskové, štěrbinové koplanární, vázané vedení.
2. Směrové vazební členy - směrová odbočnice z vázaných vedení, příčkové vazební členy, kruhové vazební
členy, kombinovaný hybridní člen.
3. Děliče výkonu, odporové, Wilkinsonův, děliče s nestejným dělicím poměrem, mnoha výstupové děliče.
Mikrovlnné součástky se soustředěnými parametry.
4. Rezonanční obvody v mikrovlnné integrované technice. Mikrovlnné planární filtry (LC, .s rozloženými
parametry, dielektrické, keramické, SAW, YIG).
5. Stabilita dvoubranu. Úzkopásmové a širokopásmové přizpůsobení.
6. Mikrovlnné tranzistory, BJT, HBT, MESFET, HEMPT, mikrovlnné diody, Schottky, varaktory, SRD, PIN,
tunelové, lavinové, Gunnovy.
7. Tranzistorové zesilovače, návrh s absolutně stabilním a podmíněně stabilním tranzistorem, nízkošumové,
širokopásmové, balanční, zpětnovazební, s postupnou vlnou, výkonové, třídy A, B, C, D, E, F, nelineární
zkreslení.
8. Oscilátory, diodové, tranzistorové, aktivní rezonanční obvody, dvoubranový návrh.
9. Směšovače, jednodiodový směšovač, balanční směšovač, tranzistorový směšovač.
10. Frekvenční násobiče, varistorové násobiče, varaktorové násobiče na barierové kapacitě, SRD násobiče,
tranzistorové násobiče.
11. Základní měřené parametry vf. obvodů ve frekvenční a časové oblasti, důležitost impedančního přizpůsobení.
Základní odlišnosti od nf. měření Skalární analyzátor, detektory a směrové můstky, blokové schéma zapojení,
měření odrazů a přenosů, kalibrace a chyby měření, použití AM. Měření výkonu.
12. Spektrální analyzátor, vnitřní zapojení a hlavní parametry, měření nelineárních parametrů, způsob popisu
nelineárního chování VF obvodů, buzení nelineárních obvodů při výpočtech a měření, Nelineární produkty 2. a
3. řádu, Měření bodů -1dB komprese, měření vyšších harmonických, IP2, IP3, měření IM produktů. Měření
frekvence, mikrovlnné čítače.
13. Měření šumového čísla a šumové teploty, Definice F, Te, šumové číslo imp. přizpůsobených pasivních obvodů,
princip měření F, definice Y, základní šumové zdroje, definice ENR, Friisův vztah, měření DSB, SSB
14. Vektorové měření s-parametrů, základní principy vektorového měření s-parametrů, měření jednobranů,
dvoubranů a vícebranů, chyby měření, kalibrační metody. Měření v časové oblasti.
Literature
1. Thomas H. Lee, Planar Microwave Engineering,Cambridge University Press
2. George D. Vendelin, Anthony M. Pavio, Ulrich L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and
Nonlinear Techniques, John Willey
3. G. H. Bryant, Principles of Microwave Measurements, IEE Electrical Measurement Series 5, Peter Peregrinus
4. K. Hoffmann, Planární mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL
5. K. Hoffmann, P. Hudec, V. Sokol, Aktivní mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL
Microwave Circuits BE2M17MIOA
Credits 6
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching English
Extent of teaching 2P+2C
Annotation
Subject is focused on the design of planar passive and active microwave circuits.
Course outlines
1. Planar and monolithic technologies
2. Coupled transmission lines
3. Directional couplers
4. Hybrid power dividers - Lange, branch line and Rat-race, de Ronde coupler
5. Power dividers
6. Microwave planar resonators and filters
7. Gain definitions, stability of microwave amplifiers
8. Low-noise and power amplifiers
9. Narrow and broadband amplifiers
10. Parameters of rf nonlinear circuits: noise, intermodulation, compression
11. Microwave diode oscilators
12. Transistor oscilators
13. Rf and microwave detectors and mixers
14. Diode and transistor multipliers, limiters
Literature
1. K. Hoffmann, Aktivní mikrovlnné obvody, skripta, ČVUT FEL, 2003.
2. D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005.
3. R. E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2000.
Requirements
Basic knowledge of theory of electromagnetic field, theory of circuits, transmission lines and rf technique.
Microwave Circuits B2M17MIO
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2C
Annotation
Předmět je zaměřen na návrh planárních pasivních i aktivních mikrovlnných obvodů.
Study targets
Získat znalosti z návrhu aktivních a pasivních mikrovlnných komponent a subobvodů.
Course outlines
1. Planární a monolitické technologie
2. Vedení v planárních a monolitických strukturách
3. Vázaná vedení a směrový vazební člen
4. Hybridní členy - Langeho, dvoj a trojpříčkový hybridní člen, kruhový, de Ronde
5. Děliče výkonu pro stejný a různý dělicí poměr
6. Mikrovlnné planární rezonanční obvody a filtry
7. Definice zisků a stabilita mikrovlnných zesilovačů
8. Nízkošumové a výkonové zesilovače
9. Úzkopásmové a širokopásmové zesilovače
10. Parametry vf. nelineárních obvodů, šum, intermodulace, křížová modulace, komprese
11. Mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory
12. Vf. a mikrovlnné detektory a směšovače
13. Diodové a tranzistorové násobiče kmitočtu, limitery
14. Mikrovlnné subsystémy komunikačních soustav
Exercises outlines
1. Seznámení s obvodovým simulátorem AWR Microwave Office
2. Projekt č. 1. Vázaná vedení, směrový vazební člen
3. Projekt č. 2. Hybridní členy
4. Projekt č. 3. Děliče výkonu
5. Projekt č. 4. Planární filtry I.
6. Projekt č. 5. Planární filtry II.
7. Práce na projektech
8. Projekt č. 6. Úzkopásmový zesilovač
9. Projekt č. 7. Nízkošumový zesilovač
10. Projekt č. 8. Tranzistorový oscilátor
11. Projekt č. 9. Diodový směšovač
12. Projekt č. 10. Násobič kmitočtu
13. Práce na projektech
14. Závěrečná kontrola projektů
Literature
1. K. Hoffmann, Aktivní mikrovlnné obvody, skripta, ČVUT FEL, 2003.
2. D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005.
3. R. E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2000.
Requirements
Základní znalosti teorie elektromagnetického pole, teorie obvodů, přenosových vedení a vf techniky.
Microwave Circuits B2M17MIOA
Credits 6
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2C
Annotation
Subject is focused on the design of planar passive and active microwave circuits.
Study targets
Získat znalosti z návrhu aktivních a pasivních mikrovlnných komponent a subobvodů.
Course outlines
1. Planar and monolithic technologies
2. Coupled transmission lines
3. Directional couplers
4. Hybrid power dividers - Lange, branch line and Rat-race, de Ronde coupler
5. Power dividers
6. Microwave planar resonators and filters
7. Gain definitions, stability of microwave amplifiers
8. Low-noise and power amplifiers
9. Narrow and broadband amplifiers
10. Parameters of rf nonlinear circuits: noise, intermodulation, compression
11. Microwave diode oscilators
12. Transistor oscilators
13. Rf and microwave detectors and mixers
14. Diode and transistor multipliers, limiters
Exercises outlines
1. Seznámení s obvodovým simulátorem AWR Microwave Office
2. Projekt č. 1. Vázaná vedení, směrový vazební člen
3. Projekt č. 2. Hybridní členy
4. Projekt č. 3. Děliče výkonu
5. Projekt č. 4. Planární filtry I.
6. Projekt č. 5. Planární filtry II.
7. Práce na projektech
8. Projekt č. 6. Úzkopásmový zesilovač
9. Projekt č. 7. Nízkošumový zesilovač
10. Projekt č. 8. Tranzistorový oscilátor
11. Projekt č. 9. Diodový směšovač
12. Projekt č. 10. Násobič kmitočtu
13. Práce na projektech
14. Závěrečná kontrola projektů
Literature
1. K. Hoffmann, Aktivní mikrovlnné obvody, skripta, ČVUT FEL, 2003.
2. D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005.
3. R. E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2000.
Requirements
Basic knowledge of theory of electromagnetic field, theory of circuits, transmission lines and rf technique.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)