Topic outline

 • A2B32TPR - Projekt v týmu

  Týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem. Výběrem tématu se student stává členem skupiny. Jeho úkolem je podílet se ve spolupráci se svými kolegy na vyřešení úkolu. 

 • Zahájení projektu

  Studenti se nejpozději v týdnu předcházejícím začátku semestru samostatně přihlašují k zadáním projektů, která jsou vyvěšena na webových stránkách programu KME (záložka "Závěrečné práce, projekty, obhajoby"). Zadání obsahuje název, popis projektu, jméno pedagogického vedoucího projektu, jméno navrhovatele tématu, nominální počet členů projektového týmu. V případě většího počtu zájemců než je nominální počet členů projektového týmu, vybere pedagogický vedoucí projektu členy projektového týmu z přihlášených studentů. 


  Členové projektového týmu ze svých řad vyberou (např. volbou) vedoucího projektového týmu, který bude odpovědný za koordinaci prací tak, aby bylo naplněno zadání a projekt byl úspěšně obhájen.

  • Program seminářů

   Úvodní seminář se koná v prvním týdnu semestru v čase a v místnosti dle rozvrhu. Studenti jsou na semináři seznámení s účelem předmětu, s podmínkami řešení projektu a s dalšími souvisejícími náležitostmi. Součástí úvodního semináře je první krátká schůzka studentů s pedagogickým vedoucím projektu. Účast všech studentů, kteří si předmět zapsali, je povinná.

   Závěrečný seminář (= obhajoby projektů) proběhne způsobem popsaným v části „Obhajoby projektů“. Závěrečný seminář se koná v zápočtovém týdnu zpravidla v čase dle rozvrhu. Místnost bývá upřeňována, neboť obhajoby mohou probíhat ve více skupinách. Účast všech studentů, kteří si předmět zapsali, je na tomto semináři povinná.

  • Průběh řešení

   Vedoucí projektového týmu po dohodě určí úlohy jednotlivých členů projektového týmu a to tak, aby projektový tým efektivně naplnil požadavky zadání. Projektový tým při své činnosti využívá zásad a pravidel projektového managementu. Pedagogický vedoucí projektu průběžně koordinuje a kontroluje realizaci projektu. 


   Základním výstupním materiálem projektu je Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva má předepsánu pouze formu (vnější vzhled) a to ve dvou variantách "plná" a "nouzová". Podkladové materiály pro vyhotovení jsou v části „Šablony“. Závěrečná zpráva je vypracována v jednom vyhotovení. Odevzdávána je pedagogickému vedoucímu projektu v termínu dle dohody, nejpozději však týden před obhajobou projektu. Současně s odevzdáním vedoucí projektu odešle elektronickou verzi závěrečné zprávy do systému Moodle (část Obhajoby projektů). Ostatní členové týmu odešlou do systému Moodle své dílčí podklady, které připravili pro společný projekt, aby bylo možno posoudit jejich podíl na řešení (v této části). Dalším výstupním materiálem projektu je závěrečná prezentace, která je základem obhajoby. Její struktura a obsah nejsou formalizovány. Elektronickou verzi prezentace vedoucí projektu odešle před prezentací do systému Moodle (část Obhajoby projektů)

  • Obhajoby projektů

   Obhajoby projektů proběhnou před komisí v zápočtovém týdnu v čase dle rozvrhu (pokud nebude uvedeno jinak). Součástí obhajoby bude shrnutí výsledků řešení projektu, způsobu organizace a zkušenosti s týmovou prací. Délka prezentace projektu se předpokládá 8 min. Na prezentaci navazuje diskuze s komisí, jejímž cílem je obhájoba projektu.


   Projekty klasifikuje komise po skončení obhajob všech projektů. V případě neshody na klasifikaci může komise rozhodovat hlasováním (řádný člen komise má jeden hlas, předseda dva). Hodnocení projektů je následně vyhlášeno a tím je obhajoba projektů ukončena.

   Komisi tvoří pedagogičtí vedoucí projektů a může být doplněna o další členy. Její složení schvaluje vedoucí katedry, který současně jmenuje i jejího předsedu. Komisí může být jmenováno více, tak aby obhajoby mohly probíhat paralelně.

   Obhajob se povinně zúčastní všichni členové projektových týmů a příslušní pedagogičtí vedoucí projektu.

  • Doporučená literatura

   1. Literatura uvedená u jednotlivých projektů
   2. SVOZILOVÁ, Alena: Projektový management. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2006, 352 s. ISBN 80-247-1501-5
   3. ROSENAU, Milton D.: Řízení projektů. 2. vydání. Brno Computer Press 2003, 2003, 344 s. ISBN 80-7226-218-1.