Topic outline

 • B6B39ZMT - Základy multimediální tvorby

  Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu. Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni. 

  • Personální zajištění

   jméno role pracoviště
   Ing. Roman Berka, Ph.D. garant předmětu, přednášející katedra počítačové grafiky a interakce, IIM
   Ing. František Rund, Ph.D. cvičící, organizační garant cvičení katedra radioelektroniky
   Ing. Jan Štemberg cvičící, příprava cvičení katedra radioelektroniky
   Ing. Jakub Pospíšil cvičící, příprava cvičení katedra radioelektroniky
   Ing. Adam Sporka, Ph.D. přednášející

   katedra počítačové grafiky a interakce

   Akad. mal. Lucie Svobodová přednášející katedra počítačové grafiky a interakce
   Ing. Martin Bernas, CSc. cvičící katedra radioelektroniky
   Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. cvičící katedra radioelektroniky
   Ing. Jan Bednář cvičící katedra radioelektroniky
   Ing. Petr Zatloukal cvičící katedra radioelektroniky
   Ing. Veronika Stehlíková cvičící katedra radioelektroniky
   Ing. Martin Urban cvičící katedra radioelektroniky
   Ing. Ondřej Nentvich cvičící katedra radioelektroniky
   • Přednášky

   • Cvičení

   • Informace k předmětu

    Výuka probíhá ve dnech 29.10., 5.11., 12.11. a 19.11., časy a učebny dle rozvrhu.

    Organizace předmětu

    Předmět je organizován jako blokový intenzivní kurz pro studenty prvního ročníku bakalářského studijního programu SIT. Důraz je kladen na praktičnost probírané látky. Po úspěšném absolvování předmětu by měl být student schopen s pomocí střihové aplikace (ale i bez ní) připravit vlastními silami jednoduché multi-mediální prezentace obsahující obraz, video a zvuk a text použitelné pro potřeby v jakémkoliv oboru mimo oblast multimédií.  

    Student absolvuje ve čtyřech dnech 4 dopolední přednáškové bloky v rozsahu 180 minut podle osnovy uvedené výše. V těchto dnech rovněž absolvuje odpolední praktické bloky v rozsahu 180minut odpovídající odpřednášené látce během dopolední části v témže dnu dle programu uvedeného výše.

    Přednášky budou probíhat standardním způsobem a posledních cca 45minut bude věnováno interaktivní demonstraci, kde si studenti budou moci sami vyzkoušet na svých zařízeních některé probírané postupy.

    Praktický blok bude vždy rozdělen na dvě části. V průběhu první části cvičení budou studenti nejprve s pomocí cvičících pořizovat vlastní data mimo učebnu (veřejný prostor, interiér budov) s použitím svých fotoaparátů a kamer v podobě mobilních telefonů a tabletů.  Ve druhé části pak budou v počítačové učebně pořízená data upravovat a dle pokynů cvičících realizovat dílčí úlohy, za které budou hodnoceni (viz hodnocení). Poslední praktický blok je zakončen prezentací samostatných prací.

    Samostatné práce jsou malé projekty, které studenti vypracují v maximálně dvoučlenných týmech v rámci domácí přípravy paralelně s běžící výukou. Úkolem bude zpracovat krátkou multi-mediální prezentaci na zadané téma v rozsahu 60s integrovanou do webové stránky. V rámci posledního praktického bloku studenti prezentaci dokončí a pak budou mít časový prostor (10 minut na tým) k představení svého projektu a shrnutí použitých řešení. Za tuto prezentaci a odvedenou práci budou studenti hodnoceni jako tým dle kritérií uvedených níže.

    Hodnocení

    V průběhu předmětu mohou studenti získat 100 bodů za aktivní přístup v průběhu cvičení (individuálně) a za samostatnou práci a její prezentaci (jako tým):

    1. Aktivita na cvičeních

     V rámci každého z praktických bloků 1-3 jsou zadány 4 úlohy, za splnění úlohy dostane student až 4 body (celkem až 48 bodů).

    2. Prezentace

     Studenti prezentují v týmu projekt zpracovaný na dané téma za prezentaci může tým získat až 15 bodů, kritériem hodnocení bude srozumitelnost, relevantnost informací, originalita, míra přitažlivosti (!!! “celkový dojem”)

    3. Projekt

     Projekt zpracovaný na dané téma (kritéria hodnocení budou součástí zadání) - až 37 bodů

    Klasifikace

    Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Známku student dostane po absolvování 4 bloků, vypracování samostatného projektu a jeho prezentaci.

    Body získané v průběhu předmětu za průběžnou práci a odevzdání a obhajobu projektu budou převedeny na výslednou klasifikaci podle následující tabulky:

    90-100 bodů: VÝBORNĚ (A)
    80-90 bodů: VELMI DOBŘE (B)
    70-80 bodů:  DOBŘE (C)
    60-70 bodů: USPOKOJIVĚ (D)
    50-60 bodů: DOSTATEČNĚ (E)
    <50 bodů: NEDOSTATEČNĚ (F)
    • Zadání semestrálního projektu

     Cíl: základní operace nad obrázky, videem a zvukem, kompozice webové stránky s prezentací popisující, jak video vzniklo od vzniku myšlenky až po technickou realizaci

     Pokyny: Připravte prezentaci projektu jehož hlavní komponentou bude ozvučené video o délce maximálně 60s. Tématem videa bude mikropříběh v němž budou figurovat chodci na chodníku, různé předměty na stole, auta, budovy, atd. Video realizujte s použitím statických obrázků, které pro ten účel upravíte (jas, barvy, perspektiva, velikost, atd.). Dále použijte  alespoň dvě různé videosekvence upravené pro daný účel (měřítko, jas, translace, průhlednost, atd.) a zvuky alespoň dva z každé kategorie (hudba, ruchy, řeč), příslušným způsobem upravené (editace obálky, filtrace nežádoucích zvuků, aplikace efektů). Výsledné video  uložte na youtube profil ZMT. Samotná prezentace bude mít formu webové stránky s použitím HTML5 a CSS. V rámci této stránky použijte vnořený přehrávač z youtube, navrhněte rozvržení a design stránky a doplňte textem popisujícím celý proces vzniku myšlenky příběhu a technické realizace tohoto příběhu. Tuto stránku pak použijte jako prezentační materiál pro ústní prezentaci na posledním cvičení předmětu ZMT.

     Kritéria hodnocení

     1. kontinuta příběhu

     2. technická úroveň realizace

     3. ústní prezentace

    • Doporučená literatura

     Vzhledem k šíři a charakteru předmětu není možné najít jeden zdroj pokrývající vše. Literatura k jednotlivým přednáškám bude uvedena u jednotlivých přednášek.

     Níže je uveden přehled programů používaných v průběhu praktických bloků (doporučujeme nainstalovat a používat i pro samostatné projekty), dokumentace k těmto programům patří mezi důležité studijní programy.

     Postupně budou doplňovány další užitečné zdroje.