Topic outline

 • B6B16PIT - Právo pro IT

  Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich praktické využití při výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů či projektových týmů v oblasti informačních technologií. Studenti by si měli osvojit základní právní terminologii a dokázat se orientovat v systému práva České republiky. Absolvent programu softwarové technologie a management získá odpovídající praktické znalosti z oblasti práva a bude schopen v konkrétních situacích správně postupovat či efektivně kooperovat s příslušnými odborníky.

 • Přednášky

  Jednotlivé přednášky ve formátu pdf budou do systému uloženy vždy bezprostředně po jejich uskutečnění.

  Plánovaný harmonogram přednášek:

  1             4. 10. 2017          Pojem práva, systém a struktura právního řádu, prameny práva, právo EU, ústavní pořádek ČR.

  2             11. 10. 2017        Právní úprava podnikání v ČR a jeho formy, pojem podnikatele a základy živnostenského podnikání.

  3             18. 10. 2017        Úvod do civilního práva - občanský zákoník, absolutní a relativní majetková práva, odpovědnost za škodu.

  4             25. 10. 2017        Smluvní právo, kontraktační proces, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu, zajištění a utvrzení dluhů.

  5             1. 11. 2017          Vybrané smluvní typy - koupě, dílo, nájem a pacht, příkaz, výpůjčka.

  6             8. 11. 2017          Vybrané smluvní typy - zprostředkování, obchodní zastoupení, licence a jejich typy.

  7             15. 11. 2017        Vybrané otázky korporací - založení a vznik, obchodní společnosti a jejich specifika, orgány a jednání za společnost.

  8             22. 11. 2017        Základy pracovního práva - pracovní poměr, jeho vznik, změna a zánik, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, odpovědnost za škodu, zaměstnanecké dílo.

  9             29. 11. 2017        Úvod do práva duševního vlastnictví - autorskoprávní ochrana a ochrany průmyslových práv, licence, řízení před ÚPV.

  10           6. 12. 2017          Ochrana hospodářské soutěže, zneužití a omezení soutěže, nekalá soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

  11           13. 12. 2017        Úvod do správního práva a základy finančního práva - orgány veřejné správy, státní správa a samospráva, správní trestání a správní řízení, daňové předpisy, poskytování dotaci, řízení před orgány finanční správy, místní šetření a daňová kontrola, porušení rozpočtové kázně.

  12           20. 12. 2017        Základy trestního práva - pojem, funkce prameny a základní zásady, přečiny a zločiny, ukládání trestů, vybrané skutkové podstaty trestných činů, trestní odpovědnost právnických osob.

  13           3. 1. 2018             Ochrana práv v řízení před soudem, řízení nalézací a řízení vykonávací - občanské soudní řízení, správní soudnictví, trestní řízení, řízení před ústavním soudem, specifika rozhodčího řízení, mimosoudní řešení sporů.

  14           10. 1. 2018          Insolvence podnikatele - povinnosti podnikatele při úpadku a odpovědnost za úpadek, insolvenční řízení a způsoby řešení úpadku, uplatňování práv věřitele.

 • Cvičení

  Plánovaný harmonogram cvičení

  4. 10. / 11. 10. 2017 - Pravidla a zásady cvičení, podmínky získání zápočtu. Typy společností, živnostenské podnikání.

  18. 10. / 25. 10. 2017 - Formy právních jednání, zpracování návrhu na uzavření smlouvy a jeho akceptace. Prezentace vypracovaných úkolů.

  1. 11. / 8. 11. 2017 - Kupní smlouva, Smlouva o dílo. Prezentace vypracovaných úkolů.

  15. 11. /22. 11. 2017 -  Praktické základy pracovního práva. Prezentace vypracovaných úkolů.

  22. 11. / 29. 11. 2017 - Modelové soudní řízení (cvičení nebude). Výběr soudního jednání proběhne dle volby studenta.

  13. 12. / 20. 12. 2017 - Diskuze nad modelovým soudním řízením.

  3. 1. / 10. 1. 2018 – Přihláška ochranné známky a její podání na ÚPV, Prezentace vypracovaných úkolů.

  • Úkoly

   • úkol č. 2 -cv. sudý týden Assignment
    Restricted Not available unless: You belong to B6B16PIT - CV 102 - ST (sudý) 18:45 T2:C3-54
   • úkol č. 2 - cv. lichý týden Assignment
    Restricted Not available unless: You belong to B6B16PIT - CV 101 - ST (lichý) 18:45 T2:C3-54
   • úkol č. 3 - cv. sudý týden Assignment
    Restricted Not available unless: You belong to B6B16PIT - CV 102 - ST (sudý) 18:45 T2:C3-54
   • úkol č. 3 - cv. lichý týden Assignment
    Restricted Not available unless: You belong to B6B16PIT - CV 101 - ST (lichý) 18:45 T2:C3-54
   • úkol č. 2 -cv. sudý týden Assignment
    Restricted Not available unless: You belong to B6B16PIT - CV 102 - ST (sudý) 18:45 T2:C3-54
   • úkol č. 2 - cv. lichý týden Assignment
    Restricted Not available unless: You belong to B6B16PIT - CV 101 - ST (lichý) 18:45 T2:C3-54
   • úkol č. 3 - cv. sudý týden Assignment
    Restricted Not available unless: You belong to B6B16PIT - CV 102 - ST (sudý) 18:45 T2:C3-54
   • úkol č. 3 - cv. lichý týden Assignment
    Restricted Not available unless: You belong to B6B16PIT - CV 101 - ST (lichý) 18:45 T2:C3-54
  • Literatura

   - JANKŮ, Martin a kolektiv. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, 541 s.