Topic outline

 • xxB16HT1 - Historie vědy a techniky 1 - B171

  Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po současnost. Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

  Vyučující

  Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

  Časový program přednášek a cvičení

  Viz. osnova předmětu v KOSu

  Doporučená literatura

  Viz. osnova předmětu v KOSu 

 • Pravidla

  Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

  Během výuky, zejména v semináři (cvičení), bude vyžadována aktivní účast studentek a studentů. Během druhého semináře bude zadána seminární práce, která bude odevdána ve 12. týdnu do školního počítače a vyučující ohodnocena ve 13. týdnu. Spojení aktivní účasti v předmětu a vyhodnocení seminární práce, která bude v průběhu semestru ústně presentována v semináři, dají základ pro udělení klasifikovaného zápočtu (studentky a studenti budou zapsáni k vypsaným termínům v systému KOS) ve 14. týdnu (případně během zkouškového obobí).

  Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro studenty prezenčního studia, není-li zde uvedeno jinak.

  Podmínky udělení zápočtu

  Maximálně 2 neomluvené neúčasti na semináři a naopak aktivní účast, úspěšná prezentace seminární práce a její odevzdání do školního PC ve 12. týdnu.

  Hodnocení během semestru

  Během semestru bude probíhat diskuse nad průběžnými výsledky seminárních prací, které budou v semináři presentovány.

  • Literatura

   1. Paturi, F.R.: Kronika techniky, Praha 1993 (A Chronicle of Technology, Dortmund 1988.)
   2. Efmertová, M.: K vývoji české elektrotechniky od druhé poloviny 19. století do roku 1945. ČVUT, Praha 1997.
   3. Efmertová, M.: Osobnosti české elektrotechniky. ČVUT, Praha 1998.
   4. Jílek, F., Smolka, I. (eds.): Studie o technice v českých zemích 1800-1945. Díl 1.-6. NTM Praha 1983-1995.
   5. Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Díl 1.-3., NTM, Praha 2003.
   6. Věda a technika v datech. Praha 2003.