Topic outline

 • BOM16HT2, AOM16HT2, BDOM16HT2, ADOM16HT2 - Historie vědy a techniky 2

  Předmět se zameřuje na vystižení historického vývoje elektrotechnických oborů ve světě a v českých zemích. Jeho cílem je vzbudit zájem o historii a tradice studovaného oboru s přihlédnutím k vývoji technického školství, k formování vědeckého života v českých zemích a k pochopení vlivu techniky na fungování společnosti.

  Vyučující

  Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

  Časový program přednášek a cvičení

  Viz. osnova předmětu v KOSu

  Doporučená literatura

  Viz. osnova předmětu v KOSu

 • Pravidla

  Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

  Předmět BOM16HT2, AOM16HT2, BDOM16HT2, ADOM16HT2 je zakončen zkouškou za 4 kredity, které předchází udělení zápočtu. Od studentek a studentů se očekává aktivní účast na přednáškách a seminářích (cvičeních). Předmět počítá buď se zápočtovým testem nebo se seminární prací (jedna z forem je oznámena na začátku každého semestru vyučující). V případě testu je jeho podkladem přednesená látka a seminární cvičení. V případě zadané seminární práce bude zadání provedeno ve druhém týdnu výuky. Ze seminárních prací budou představeny dílčí výsledky v průběhu roku na seminářích a ve finální podobě budou vloženy do školního PC ve 12. týdnu semestru. Do 13. týdne semestru budou seminární práce ohodnoceny vyučující a výsledky oznámeny. Ve 14.týdnu bude úspěšným udělen zápočet (studentky a studenti budou zapsáni v systému KOS jak k udělení zápočtu, tak k ústní zkoušce). Poté bude možno přistoupit k ústní zkoušce (okruhy otázek ke studiu předmětu a širší doporučená literatura jsou vloženy v kolonce cvičení). 

  Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro studenty prezenčního studia, není-li uvedeno jinak na setkání se studenty.

  Podmínky udělení zápočtu

  Maximálně 2 neomluvené neúčasti na semináři a naopak aktivní účast, úspěšná prezentace seminární práce a její odevzdání do školního PC ve 12. týdnu nebo splnění písemného testu.

  Hodnocení během semestru

  Během semestru bude probíhat diskuse nad průběžnými výsledky seminárních prací, které budou v semináři presentovány, nebo budou ukládány hádanky z oboru Historie techniky, které se vážou k českým zemím a k Praze, které budou na každém semináři kontrolovány.

  • Literatura

   1. Paturi, F.R.: Kronika techniky, Praha 1993 (A Chronicle of Technology, Dortmund 1988.)
   2. Efmertová, M.: Osobnosti české elektrotechniky. ČVUT, Praha 1998.
   3. Efmertová, M.: Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. LIBRI, Praha 1999.
   4. Efmertová, M., Starý, O.(eds.): ČVUT FEL. Historie, současnost, perspektivy. Almanach. LIBRI, Praha 2001.
   5. Paulinyi, A.: Průmyslová revoluce. ISV, Praha 2003.