Topic outline

 • xxM16EUE - Ekonomika užití energie

  Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Energetické charakteristiky agregátu, druhotné zdroje energie. Energetický audit a studie proveditelnosti, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza.

  Vyučující

  Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

  Časový program přednášek a cvičení

  Viz. osnova předmětu v KOSu

 • Pravidla

  Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

  Vstupní test upozorní na znalosti, které jsou pro absolvování důležité.

  Úspěšné absolvování předmětu předpokládá aktivní účast: Aktivní účast znamená:

  Účast na přednáškách, cvičeních a včasné odevzdání či prezentace zadaných prací.

  Tematická zadání jsou zpracována formou esejů, prezentací a případových studií.

  Podmínky udělení zápočtu

  Zápočet: Za zápočtové aktivity je celkem možno získat až 50 bodů. Podmínkou udělení zápočtu je řádné odevzdání zadaných prací.

  Hodnocení během semestru

  Aktivní účast je bodována:

  Za účast na přednáškách je 1 bod. Celkem je možno získat 12 bodů.

  Za účast na cvičeních je 1 bod. Celkem je možno získat 12 bodů.

  (Bod za účast je udělen pouze v případě přítomnosti od kontroly docházky do konce hodiny.)

  Zadané práce jsou bodovány v rozsahu 1-10 bodů. Celkem je možno získat 26 bodů.

  Práce je nutné odevzdat včas.

  Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

  50 %

  Zkouška

  Zkouška: Zkouška se skládá z písemného testu a případného ústního přezkoušení. Zkouška dává možnost získat dalších 50 bodů. Předpokládaný termín zkoušky je poslední výukový týden.

  Známka: Celkem je možno získat až 100 bodů. Známkování je prováděno podle platné klasifikační stupnice.

  Prerekvizity/Korekvizity

  EUE = ekonomika užití energie

  • Přednášky

   Pro studenty denního a kombinovaného studia platí stejné studijní materiály. 

   Studijní texty k jednotlivým tématickým okruhům:

   1. Téma 01a: Pravidla předmětu, vstupní test; Téma 01b: Základní pojmy a definice. Potřeba, spotřeba a konečná spotřeba, úspory energie, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie.
   2. Téma 02: Úvod do legislativy a energetické politiky EU a ČR.
   3. Téma 03: Energetická bilance a Normování spotřeby: Kalkulace v energetice
   4. Téma 04: Energetické Charakteristiky Agregátů, Analýza diagramů spotřeb a Optimalizace pracovních režimů.
   5. Téma 05: Ekonomické hodnocení energetických úspor I: Strategické rozhodování a studie proveditelnosti jako nástroj řízení (Kritéria ekonomické efektivnosti, CBA, Studie proveditelnosti a EA).
   6. Téma 06: Ekonomické hodnocení energetických úspor II: Energetický audit (EA) pokračování, případové studie, Energetický posudek (EP).
   7. Téma 07: Nástroje energetických úspor: pokračování – Energetický audit vzorový, , ukázka slepého EA
   8. Téma 08: Nástroje energetických úspor: EnMS, EPC, Dobrovolné dohody, LCP, DSM,... podnikový energetik, ...
   9. Téma 09: Certifikace budov (Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy, PENB, LEED, BREEAM).  FVE, TČ, kogenerace, NZÚ, apod.)
   10. Téma 10: Energetická náročnost jednotlivých forem energie.
   11. Téma 11: DEZ, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie.
   12. Téma 12: prezentace vlastních EA.
  • Literatura

   1.  Šabaka, L., Jager, M. (1982): Řízení a ekonomika užití energie. ČVUT Praha.

   2.  Starý, O., Vašíček, J. (2000): Ekonomické hodnocení energetických investic. Sborník semináře ČEZ, RAEN.

   3.  Srdečný K., Macholda F. (2009): Úspory energie v domě. Grada.

   4.  Knápek, J., Gauss, E.( 2000): Ekologie a energetika. Skriptum ČVUT, ČVUT, FEL.

   5.  Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika – technický průvodce 1. díl. BEN, Praha.

   6.  Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika v příkladech – technický průvodce 2. díl. BEN, Praha.

   7. Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.

   8. Macholda, F. a kol. (2010) Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu. Výzkumný projekt VAV-SP-3g5-221-07. MŽP, Praha. Dostupné též [online] z http://www.ekowatt.cz/library/dokumenty/Abstrakt_KD10_20_12_2010_JA.pdf

   9. Beranovský, J. Srdečný, K., Vogel, P., Macholda, F. a kol. (2011) Pasivní panelák? A to myslíte vážně? 1. vyd. Praha: EkoWATT. ISBN 978-80-87333-07-05.

   10. Beranovský, J., Pokorný, J. (2014) Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům? Praha: EkoWATT CZ s. r. o. ISBN: 978-80-87333-10-5. Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – Program EFEKT.

   • Kombinované studium

    Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro studenty prezenčního studia, není-li zde výslovně uvedeno jinak.