Topic outline

 • xxM16EKL - Ekologie a ekonomika - B171

  Ochrana životního prostředí. Globální, regionální a lokální ekologické problémy. Skleníkový efekt, ozónová díra, systémový přístup k životnímu prostředí. Trvale udržitelný rozvoj. Externality. Škodliviny, kyselý déšť, smog. Ekologická legislativa a mezinárodní dohody. Nové energetické technologie, obnovitelné zdroje energie. Dopravní sektor a životní prostředí. Jaderný palivový cyklus a životní prostředí. Energetika, ekologie a veřejnost.

 • Pravidla

  Podmínky zápočtu:

  • Prezence na cvičení (nejméně 50 %)
  • Zpracování semestrální práce na studentem zvolené téma ze zadaných oblastí/prezentace
  • Semestrální práce se odevzdává přes Moodle – viz úkol.

   

  Zkouška:

  • Písemná zkouška (test)
  • Hodnocení:
  • 30 % semestrální práce, 70 % zkouškový test (písemná zkouška)
  • pro hodnocení alespoň za „E“ je nutné získat nejméně 50 % hodnocení (vážené hodnocení) a současně nejméně 40 % hodnocení z písemného testu
 • Přednášky

  Osnova přednášek

  1. Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí – základní milníky, trvale udržitelný rozvoj, mezinárodní spolupráce
  2. Globální ekologické problémy, skleníkový efekt
  3. Demografické, ekonomické, politické aspekty globálních ekologických problémů
  4. Poškozování ozónové vrstvy a globální souvislosti
  5. Vlivy a účinky na ŽP, emise škodlivin do ovzduší, smog
  6. Vliv dopravy na ŽP
  7.  Jaderný palivový cyklus a vlivy na ŽP, havárie v Černobylu, radioaktivní odpady a financování jejich ukládání, neenergetické využití radioaktivních látek
  8. Systémové aspekty obnovitelných zdrojů energie – vývoj užití OZE, politika EU a ČR,
  9. Ekonomické aspekty užití OZE, podpory užití OZE, vliv začleňování elektřiny z OZE do soustavy
  10. Ekologické a ekonomické aspekty užití větrné energie a biomasy (bioplyn, skládkový plyn, spalování a spoluspalování)
  11. Ekologické a technickoekonomické aspekty užití sluneční a vodní energie, netradiční zdroje energie
  12. Nástroje pro ovlivňování chování subjektů ve vazbě na životní prostředí (direktivní, ekonomické, ostatní), ekonomika životního prostředí, externality, makro a mikro ekonomické souvislosti, obchodování s emisemi – systém emisních povolenek, EU ETS
  13. ŽP ve městech a stav ŽP v ČR – stručná rekapitulace vývoje a stavu před 1989, změny v 90. letech, současný stav
  14. Rezerva, exkurze

  Pozn.: Osnova přednášek se plně nekryje s vlastními přednáškami – tzn. některé téma je na více jak jednu přednášku, některé je pouze cca 50 % jedné (časově definované) přednášky

 • Cvičení

  1. Úvodní cvičení, orientační test na přehled orientace z ekologie a na vybrané názory z této oblasti
  2. Vyhodnocení testu, diskuze na téma „globální aspekty a souvislosti ekologie“
  3. Diskuze (beseda) na zvolené/aktuální téma
  4. Ekonomická efektivnost výroby elektřiny z OZE – vazba na schémata podpor, financování projektů na užití OZE pro výrobu elektřiny, diskuze legislativní úpravy
  5. Exkurze – podzemní úložiště RAO – Richard Litoměřice
  6. Případové studie instalace OZE pro zásobování objektu elektřinou, akumulace energie
  7. Zápočet, rezerva
 • Literatura

  1. Skripta: Knápek, Geuss, Životní prostředí a ekonomika, ČVUT 2000
  2. B. Sorensen: Renewable Energy, Elsevier, 2011
  3. M. Libra a kol.: Jaderná energie, ILSA, 2012
  4. W. Cunningham a kol.: Environmental Science, McGraw-Hill Education, 2003-2014
  5. MOTLÍK,  J. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v ČR. 1. vyd. Praha: Čez, a.s., 2007, 183 s.
   1. ke staženi na: odkaz
  6. KNÁPEK, J., AJANOVIC, A., HAAS, R.: Energy for Sustainable Development IV. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 189 s. ISBN 978-80-7478-993-9 (k zapůjčení na K13116 v počtu 30 ks)
  7. ŠAUER P.: Základy ekonomiky životního prostředí. Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře. 2008. 978-80-86709-13-0
  8. Informace k předmětu na stránce předmětu