Topic outline

 • UEL - Úvod do elektrotechniky

  Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

  Vyučujícími předmětu jsou: Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. a Doc.Ing. Zdeněk Muller, Ph.D.

  Přednášky probíhají každý pátek od 12:45 v místnosti  T2:D3-309 a jejich návštěvu důrazně doporučujeme. Tématické okruhy zkouškových otázek budou pokrývat rozsah látky probrané právě na přednáškách a vzhledem k charakteru výuky a širokému záběru předmětu, není bez návštěvy přednášek možno odlišit, které informace jsou klíčové.

  Cvičení pak probíhají v pondělí a v pátek dopoledne dle příslušného rozvrhu.

 • Zakončení předmětu

  Stránky jsou společné pro předměty

  B2B15UEL - zakončený zápočtem a zkouškou

  B2B15UELA - zakončený klasifikovaným zápočtem

  Zápočet

  Pro udělení zápočtu musí student absolvovat všechna cvičení. O absolvování cvičení vede záznam (docházka) cvičící. Náhrady výuky jsou možné jen do vyčerpání kapacity příslušného cvičení (20 studentů) a po předchozí dohodě s cvičícím. Dále je nutno pro udělení zápočtu prokázat aktivní účast na cvičení a to formou laboratorního deníku. Formát a způsob vedení deníku a způsob jeho kontroly bude upřesněn na 1. cvičení.

  Zápočty budou uděleny, po splnění všech výšeuvedených podmínek.

  Klasifikovaný zápočet

  Zápočet bude udělován po absolvování závěrečného testu. Termín testu je povinný. Test se uskuteční v pátek 11.1.2019 od 12:45 v přednáškové místnosti T2:D3-309, náhradní termín není vypsán. Další podmínky udělení KZ jsou společné s udělením zápočtu.

  Zkouška

  Zkouška z předmětu má písemnou formu s následným ústním sdělením výsledku.

  Zadání bude obsahovat celkem 4 otázky a jeden příklad. Předpokládají se jednoduché odpovědi na předložený papír (maximální rozsah odpovědí dán formátem papíru – 1 A4 oboustranně).

  Příklad otázek položených u zkoušky:

  1)       Výroba mědi, popište stručně postup výroby od suroviny po drát.

  2)       Pájené spoje, jaké se používají pájky a jakou mají přibližně teplotu tání?

  3)       Popište rozdíl mezi pojistkou, jističem a chráničem?

  4)       Jaké se používají postupy pro regulaci napětí a frekvence v elektrizační soustavě?

  5)       Voda má teplotu 50°C. Kolik energie je potřeba k ohřátí 200 l na teplotu 90°C (c = 4180 J.kg-1K-1)?

  Hodnocení:

  Každá z položených otázek bude hodnocena stupněm A - F (A = 1, B= 1,5, C = 2, D = 2,5, E=3 a F =4) a celková známka pak bude průměrem těchto známek, zaokrouhleným dle matematických pravidel.

  V případě,že student obdrží více jak jedno dílčí hodnocení "F" je celá práce hodnocena známkou "F" a student zkoušku nesložil.

 • Přednášky

  1. 5.10.2018 Základní pojmy teoretické elektrotechniky
  2. 12.10.2018 Materiály v elektrotechnice 1
  3. 19.10.2018 Materiály v elektrotechnice 2
  4. 26.10.2018 Stejnosměrné stroje
  5. 2.11.2018 Střídavé stroje
  6. 9.11.2018 Elektrochemické zdroje
  7. 16.11.2018 Základy světelné techniky a osvětlování
  8. 23.11.2018 Struktura elektroenergetického odvětví
  9. 30.11.2018 Přenosové a rozvodné soustavy
  10. 7.12.2018 Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé
  11. 14.12.2018 Elektrárny jaderné, tepelné a plynové
  12. 21.12.2018 Obnovitelné zdroje elektrické energie
  13. 4.1.2019 Fotovoltaické zdroje a systémy
  14. 11.1.2019 Klasifikovaný zápočet (B215UELA), Před termín ZK (B215UEL)

  Uvedené přednášky jsou ve verzi 2017 a některé budou průběžně upravovány.

  V případě vydání "nové verze" přednášky budete Vždy upozorněni e-mailem.

 • Cvičení

  Cvičení z předmětu "Úvod do elektrotechniky" bude mít za cíl především seznámení studentů s průřezem elektrotechnického odvětví. Cvičení jsou povinná a budou probíhat kombinovanou formou laboratorních cvičení a ukázek postupů a technologií užívaných v elektrotechnice. Celkem musí student absolvovat šest 90minutových cvičení.


  Studenti zapsaní do skupin 102 a 104 (výuka v sudý týden pondělí, B2B15UELA) absolvují cvičení dle následujícího rozpisu:

  1. 1.10.2018 - Úvod do elektrotechniky, základní orientace v dokumentaci.
  2. 15.10.2018 - Materiálová měření a ukázky technologií
  3. 29.10.2018 - Elektrická měření a ukázky technologií
  4. 12.11.2018 - Laboratoře VN a školní elektrárna
  5. 26.11.2018 - Světlo a teplo
  6. 10.12.2018 - Obnovitelné zdroje
  7. 7.1.2019 - Konzultace k zakončení předmětu
  8. 11.1.2019 - Klasifikovaný zápočet

  Studenti zapsaní do skupin 101, 103 (výuka v lichý týden pondělí, B2B15UELA) absolvují cvičení dle následujícího rozpisu:

  1. 8.10.2018 - Úvod do elektrotechniky, základní orientace v dokumentaci.
  2. 22.10.2018 - Materiálová měření a ukázky technologií
  3. 5.11.2018 - Elektrická měření a ukázky technologií
  4. 19.11.2018 - Laboratoře VN a školní elektrárna
  5. 3.12.2018 - Světlo a teplo
  6. 17.12.2018 - Obnovitelné zdroje
  7. 7.1.2019 - Konzultace k zakončení předmětu
  8. 11.1.2019 - Klasifikovaný zápočet

  Studenti zapsaní do skupin 101, 103 (výuka v sudý týden pátek, B2B15UEL) absolvují cvičení dle následujícího rozpisu:

  1. 5.10.2018 - Úvod do elektrotechniky, základní orientace v dokumentaci.
  2. 19.10.2018 - Materiálová měření a ukázky technologií
  3. 2.11.2018 - Elektrická měření a ukázky technologií
  4. 16.11.2018 - Laboratoře VN a školní elektrárna
  5. 30.11.2018 - Světlo a teplo
  6. 14.12.2018 - Obnovitelné zdroje
  7. 4.1.2019 - Zápočet

  Studenti zapsaní do skupin 102 (výuka v lichý týden pátek, B2B15UEL) absolvují cvičení dle následujícího rozpisu:

  1. 12.10.2018 - Úvod do elektrotechniky, základní orientace v dokumentaci.
  2. 26.10.2018 - Materiálová měření a ukázky technologií
  3. 9.11.2018 - Elektrická měření a ukázky technologií
  4. 23.11.2018 - Laboratoře VN a školní elektrárna
  5. 7.12.2018 - Světlo a teplo
  6. 21.12.2018 - Obnovitelné zdroje
  7. 11.1.2019 - Zápočet

  Některá uvedená cvičení jsou ve verzi 2017 a občas budou průběžně upravována.

  V případě vydání "nové verze" materiálů ke cvičení budete Vždy upozorněni e-mailem.

 • Literatura

  Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat základní přehled v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Vzhledem k velikosti tohoto cíle není možno  shrnout všechny informace do jedněch 100 stránkových skript, jako tomu bude později u specializovaných předmětů.

  Během přednášek Vám budou vyučující (pro usnadnění vaší orientace v problematice) doporučovat mnoho literatury. Součástí doporučení budou i výuková videa a populárně naučná literatura. K přípravě na zkoušky pak rozhodně nepostačí pouze memorování obsahu slide z přednášek, ale bude nutno do vašeho studijního plánu zařadit četbu mnoha stránek textu a shlédnutí několika hodin videí. (A právě v tom Vám rádi na přednášce pomůžeme!!!)