Topic outline

 • xx16MPS, xx16MPL - Manažerská psychologie

  Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. 

  Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda, nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

  Vyučující:

  MUDr. Jan Fiala, Ph.D.

 • Pravidla

  Atestace

  Atestace probíhá formou závěrečného písemného testu, kterým jsou ověřeny znalosti získané studiem předmětu. Závěrečný písemný test je povinný pro všechny posluchače kurzu. Absolvováním testu je možno získat až 70 procentních bodů závěrečného hodnocení předmětu.

  Klasifikace

  Klasifikace se provádí podle celkového počtu získaných bodů v souladu se studijním řádem. K absolvování předmětu je nutno kumulovat minimálně 50 procentních bodů.

  • 1. předmět MPS, 4 kredity: přednášky + cvičení

  Za jednotlivé studijní aktivity lze získat:

  Závěrečný test: až 70 bodů (jedná se o stejný test, který byl zmíněn výše). Test pokrývá veškerou přednesenou látku za celý semestr. V případě individuální žádosti a na základě rozhodnutí vyučujícího může být test doplněn / nahrazen ústní zkouškou. 

  Paper: až 30 bodů. Paper  v rozsahu cca 5 stran textu musí obsahovat dosud publikovaná teoretická východiska, vlastní zkušenost a postoj studenta k danému tématu a akademicky validní seznam zdrojů. Téma student zvolí přiměřeně studované látce, nebo požádá pedagoga o zadání, či korekci tématu. Paper je nepovinnou studijní aktivitou. Paper je nutno odevzdat nejpozději ve 13. týdnu studia na přednášce či semináři. 

  Prezentace: až 20 bodů. Prezentaci přednesou studenti během seminářů. Téma si zvolí přiměřeně studované problematice, nebo požádají pedagoga o zadání, či korekci tématu. Studenti mohou prezentovat individuálně, nebo v týmech po 2, či po 3. Očekávaná délka prezentací je 15 - 30 minut. K dispozici je projekční technika místnosti. Pro posluchače čtyřkreditového kurzu je prezentace povinnou studijní aktivitou. 

  • 2. předmět MPL, 2 kredity: pouze přednášky

  Závěrečný test: až 70 bodů (jedná se o stejný test, který byl zmíněn výše). Test pokrývá veškerou přednesenou látku za celý semestr. V případě individuální žádosti a na základě rozhodnutí vyučujícího může být test doplněn / nahrazen ústní zkouškou. 

  Paper: až 30 bodů. Paper  v rozsahu cca 5 stran textu musí obsahovat dosud publikovaná teoretická východiska, vlastní zkušenost a postoj studenta k danému tématu a akademicky validní seznam zdrojů. Téma student zvolí přiměřeně studované látce, nebo požádá pedagoga o zadání, či korekci tématu. Paper je nepovinnou studijní aktivitou. Paper je nutno odevzdat nejpozději ve 13. týdnu studia na přednášce či semináři. 

  • Konzultace

  Probíhají po individuální domluvě s vyučujícím. Doporučuji konzultovat těsně po přednášce. 

  • Literatura

   Doporučená literatura:

   1. BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012
   2. MIKULÁŠTÍK, M.: Manažerská psychologie. Zlín, UTB 2003
   3. BLANCHARD, K., JOHNSON, S.: Minutový manažer. Praha, Pragma 2002
   4. PINK, D.: Pohon. Praha, Anaq 2011
   5. SCHULTZ VON THUN, F.: Jak spolu komunikujeme. Praha, Grada Publishing 2005
   6. PRAŠKOJ., PRAŠKOVÁ, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada publishing 2007
   7. PROVAZNÍK, V., Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha 2002.
   8. ŠTIKAŘ, J., RYMEŠ, M., RIEGEL. K., HOSKOVEC, J., Psychologie ve světě práce. Karolinum, Praha 2003
   9. ARNOLD, J., RANDALL, R. (ed.), Work Psychology. New York 2010
   10. VYBÍRAL, Z., Psychologie komunikace. Praha 2009
   11. COVEY, R. S., Sedm návyků vůdčích osobností. Praha 2014

   Časopisy:

   1. Psychologie Dnes
   2. Moderní řízení
   3. Psychologie pro praxi