Topic outline

 • BD5B13VVZ - Výroba výkonových zařízení - B161

  Anotace předmětu:

  Předmět je tématicky rozdělen do více částí. V prvním bloku je probírána výroba elektrických strojů po stránce konstrukční a technologické. Důraz je kladen na technologickou část výroby jednotlivých částí transformátorů a elektrických strojů točivých, tj. konstrukční část, magnetický obvod a vinutí. Tato část představuje prvních šest přednášek a přednáší je docent Petr.
  Druhá část předmětu zahrnuje téma výroby výkonových polovodičových celků. Je probírána výroba, spolehlivost, diagnostika a chlazení výkonových prvků a měničů. Nedílnou součástí výroby všech zařízení je ale i otázka rušení a elektromagnetické kompatibility (EMC) a související požadavky společnosti a trhu nejen na výkonové výrobky. Poslední část předmětu se věnuje různým způsobům uspořádání výroby s ohledem na její charakter, dále řízení a plánování výroby. Druhou část přednáší Ing. Hájek.

  Cvičení:

  Jsou povinná a organizována dle schématu uvedeného níže. Garantem a hlavní kontaktní osobou pro cvičení je docent Kuba.

  Přednášející:

  Doc. Ing. Jiří Petr, CSc. (6x, přednášky 1-6)
  Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (8x, přednášky 7-14)

  Cvičící:

  hlavní garant: doc. Jan Kuba
  další cvičící: Ing. Hrzina, Ing. Weinzettel, Ing. Künzel, Ing. Janiš, Ing. Horák.

  (rev. 13-10-2015)

 • Přednášky

  1. Blok - výroba elektrických strojů

  Přednášky se konají v místnosti T2:C3-135 každý čtvrtek od 10:00 do 11:30. Přednáší je doc. Ing. Jiří Petr, CSc. (T2:B3-141b, tel. 2166). Šest přednášek pokrývá tyto oblasti:

  1. Výroba hřídelů a koster elektrických točivých strojů
  2. Magnetické obvody transformátorů a magnetické obvody elektrických točivých strojů
  3. Vinutí transformátorů
  4. Vinutí statorů střídavých elektrických strojů a kotev stejnosměrných strojů
  5. Vinutí rotorů asynchronních strojů, turborotorů a pólů stejnosměrných strojů
  6. Výroba komutátorů

  2. Blok - výroba výkonových zařízení

  Přednášky se konají v místnosti T2:C3-135 každý čtvrtek od 10:00 do 11:30.  Přednáší je Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (T2:B3-444, tel. 2198). Témata přednášek pokrývají tyto oblasti:

  1. Požadavky společnosti a státu na výrobky uváděné na trh, zákon č. 22/97 Sb.
  2. Systém norem a normalizace, direktivy EMC, LVD
  3. Elektrická odpadní zařízení (WEEE), životní cyklus výrobku
  4. Chlazení, tepelný odpor součástek, modelování tepelných procesů
  5. Konstrukce měničů, napájecí zdroje lineární, SPMS aj.
  6. Charakter výrob a jejich uspořádání, řízení a plánování, management moderní firmy
  7. Výroba a měření výkonových polovodičových prvků, dimenzování, speciální diagnostika
  8. Výrobní prostory pro polovodiče, ESD a EPA prostory

  Materiály k přednáškám budou zveřejňovány v průběhu semestru.

  Přednášky - časová osnova

  prednasky ZS 2015

 • Cvičení

  Za cvičení odpovídá doc. Ing. Jan Kuba, CSc. (T2:B3-139, tel. 2164). Je kontaktní osobou pro všechny aktivity spojené s cvičeními a udělením zápočtu

  Osnova cvičení - přehled témat

  cviceni ZS 2015

  Týdenní harmonogram STŘEDEČNÍCH cvičení (podle paralelky studenta)

  Na průsečíku příslušného týdne a paralelky studenta je uvedeno probírané téma, jméno vyučujícího a učebna. Cvičících a učeben je více. Pozor, první středeční cvičení je až ve druhém výukovém týdnu. Další změna rozvrhu je v pondělí 11. 1. 2016, kdy je náhradní týden za státní svátek 28. 10. 2015. Celkem tedy bude 13 středečních cvičení.

  VVZ-streda

  Týdenní harmonogram PÁTEČNÍCH cvičení (podle paralelky studenta)

  Na průsečíku příslušného týdne a paralelky studenta je uvedeno probírané téma, jméno vyučujícího a učebna. Cvičících a učeben je více. Aby se sjednotil počet středečních a pátečních cvičení, první cvičení 2. 10. 2015 odpadá!

  patek ZS 2015

  Požadavky k zápočtu

  Student k udělení zápočtu musí splnit tyto body:

  • navštěvovat všechna cvičení a aktivně se zapojovat do výuky (dle SZŘ ČVUT je povolená 3x omluvená absence, náhrada zameškaných cvičení je možná jen po individuální domluvě s cvičícím),
  • písemné zpracování (odevzdaný referát).

  Odevzdávané referáty se týkají těchto témat

  • výsledků jednoho z témat 5, 6 nebo 7 (podrobnosti dle pokynů cvičícího - doc. Kuba), nutné odevzdat do konce 10. výukového týdne tj. do 4. 12. 2015,
  • výsledků jednoho z témat 9, 10, 11, 12 (podrobnosti dle pokynů cvičícího - Hrzina/Künzel), nutné odevzdat do zápočtu ve 14. výukovém týdnu - 15. 1. 2016

  Formální obsah písemných zpráv (referátů)

  • název úkolu,
  • hlavní body zadání,
  • teoretický rozbor (důležité vztahy),
  • postup měření (zpracování),
  • schémata (zapojení, uspořádání - náčrty, obrázky...),
  • použitá zařízení a přístroje,
  • výsledky (výpočty, grafy, tabulky),
  • závěry (shrnutí, interpretace výsledků).

  Ukončení předmětu

  • zápočet (povinný před zkouškou) je nutné získat nejpozději do 21. 2. 2016 (konec zkouškového období),
  • zkouška - bude se skládat z písemné části a ústní části:
   • písemná část - tři otázky z odpřednášené látky, všechny otázky budou formulovány šířeji,
   • ústní část - závěrečné zhodnocení na základě výsledků písemné části.

  Materiály pro cvičení

 • Doporučená literatura

  [1]   Kuba J., Mach P.: Technologické procesy. Skriptum ČVUT, Praha, 2001.
  [2]   Hrabovcová V. a kol.: Moderné elektrické stroje. Skriptum Žilinská univerzita, Žilina, 2001.
  [3]   Benda V., Papež V.: Výroba silnoproudých zařízení 2. Skripta ČVUT, Praha, 2002.