Zpracování řeči - A2M31ZRE

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Předmět je zaměřen na seznámení studentů magisterského studia s problematikou zpracování řečových signálů se zaměřením na použití v multimediálních aplikacích. Tato problematika má široký aplikační záběr v různých systémech z mnoha odvětví (informační dialogové systémy, hlasové ovládání zařízení, diktovací systémy resp. transkripce audio/video záznamů, podpora výuky jazyků, apod.). Další informace lze nalézt na http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2m31zre . Pro zapsané studenty jsou detailní informace na výukovém portálu http://moodle.kme.feld.cvut.cz . \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M31ZRE
Cíle studia
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy používaných řečových technologií v multimediálních systémech, od základních charakteristik řečového signálu, přes zvýrazňování řeči, základní principy rozpoznávání řeči a syntézy řečového signálu až po zpracování audio-vizuálního řečového signálu. Ve cvičeních studenti prakticky zrealizují základní úlohy v programovém prostředí MATLAB resp. si vyzkouší použití volně dostupných nástrojů pro různé analýzy řečového signálu. V rámci domácí přípravy studenti zpracují semestrální práci, kterou budou prezentovat na cvičení podle plánovaného harmonogramu.
Osnovy přednášek
1. Úvod - řečový signál (digitální reprezentace), model vzniku řeči
2. Základní charakteristiky řečového signálu včetně fonetických a artikulačních aspektů
3. Spektrální charakteristiky řečového signálu (DFT a LPC spektrum)
4. Potlačování šumu v řeči: šum aditivní, konvoluční; jednokanálové a vícekanálové systémy
5. Sluchové pomůcky a kochleární implantáty: anatomie a model sluchu, zpracování řeči
6. Principy rozpoznávání řeči, základní úlohy a jejich aplikace
7. Extrakce příznaků pro účely rozpoznávání řeči
8. Rozpoznávání řeči na bázi DTW a HMM s malým slovníkem (HTK)
9. Diktovací a transkripční systémy (rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem)
10. Rozpoznávání mluvčího: verifikace a identifikace.
11. Syntéza řeči, principy základních přístupů (formantová syntéza, PSOLA)
12. Audio-visuální rozpoznávání řeči
13. Multimediální systémy s hlasovým vstupem (dialogové systémy, logopedie, výuka jazyků)
14. Rozpoznávání jazyka. Rezerva
Osnovy cvičení
1. Úvod: řečový signál, nástroje pro analýzu, dostupné zdroje signálů
2. Základní časové charakteristiky: energie, intenzita, průchody nulou, základní tón
3. Spektrální charakteristiky: krátkodobé DFT a LPC spektrum, spektrogram
4. Potlačování aditivního šumu v řečovém signálu
5. Potlačování konvolučního šumu - demonstrace dozvuku a možnosti jeho eliminace
6. Zpracování řeči pro sluchové pomůcky a náhrady
7. Kepstrum a kepstrální vzdálenost: detekci řečových úseků, příznaky pro rozpoznávání
8. Rozpoznávání na bázi DTW. Jednoduchý rozpoznávač jednotlivých slov
9. Rozpoznávání na bázi HMM: jednoduché úlohy a demonstrace průchodu HMM modelem
10. Verifikace mluvčího na bázi GMM
11. Syntéza řeči: formantový syntezátor, demonstrace volně dostupných syntezátorů
12. Prezentace semestrálních prací
13. Prezentace semestrálních prací
14. Rezerva. Zápočty
Literatura
[1] Uhlíř, J. - Sovka, P. - Pollák, P. - Hanžl, V. - Čmejla, R.: Technologie hlasových komunikací. Nakladatelství ČVUT, 2007.
[2] Psutka, J. - Müller, L. - Matoušek, J. - Radová, V.: Mluvíme s počítačem česky. Academia 2006.
[3] Huang, X. - Acero, A. - Hon, H.-W.: Spoken Language Processing. Prentice Hall 2001.
Požadavky
Vstupními požadavky jsou základní znalosti z oblasti číslicového zpracování signálů.