Topic outline

 • A1B13VVZ, AD1B13VVZ - Výroba výkonových zařízení

  Anotace předmětu:

  Předmět je tématicky rozdělen do více částí. V prvním bloku je probírána výroba elektrických strojů po stránce konstrukční a technologické. Důraz je kladen na technologickou část výroby jednotlivých částí transformátorů a elektrických strojů točivých, tj. konstrukční část, magnetický obvod a vinutí. Tato část představuje prvních šest přednášek a přednáší je doc. Petr.
  Druhá část předmětu zahrnuje téma výroby výkonových polovodičových celků. Je probírána výroba, spolehlivost, diagnostika a chlazení výkonových prvků a měničů. Nedílnou součástí výroby všech zařízení je ale i otázka rušení a elektromagnetické kompatibility (EMC) a související požadavky společnosti a trhu nejen na výkonové výrobky. Poslední část předmětu se věnuje různým způsobům uspořádání výroby s ohledem na její charakter, dále řízení a plánování výroby. Druhou část přednáší Ing. J. Hájek.

  Oficiální anotace a osnova předmětu podle akreditace je zde.

  Cvičení:

  Jsou povinná a organizována dle schématu uvedeného níže. Garantem a hlavní kontaktní osobou pro cvičení je doc. Kuba.

  Přednášející:

  Doc. Ing. Jiří Petr, CSc. (6x, přednášky 1-6)
  Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (8x, přednášky 7-14)

  Cvičící:

  hlavní garant: doc. Jan Kuba
  další cvičící: Ing. Hrzina, Ing. Weinzettel, Ing. Künzel, Ing. Janiš, Ing. Horák, Ing. Brejcha.

  (rev. 07-12-2016)

  • Přednášky

   1. Blok - výroba elektrických strojů

   Přednášky se konají v místnosti T2:C3-135 každý čtvrtek od 10:00 do 11:30. Přednáší je doc. Ing. Jiří Petr, CSc. (T2:B3-141b, tel. 2166). Šest přednášek pokrývá tyto oblasti:

   1. Výroba hřídelů a koster elektrických točivých strojů
   2. Magnetické obvody transformátorů a magnetické obvody elektrických točivých strojů
   3. Vinutí transformátorů
   4. Vinutí statorů střídavých elektrických strojů a kotev stejnosměrných strojů
   5. Vinutí rotorů asynchronních strojů, turborotorů a pólů stejnosměrných strojů
   6. Výroba komutátorů

   2. Blok - výroba výkonových zařízení

   Přednášky se konají v místnosti T2:C3-135 každý čtvrtek od 10:00 do 11:30.  Přednáší je Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (T2:B3-444, tel. 2198). Témata přednášek pokrývají tyto oblasti:

   1. Požadavky společnosti a státu na výrobky uváděné na trh, zákon č. 22/97 Sb.
   2. Systém norem a normalizace, direktivy EMC, LVD
   3. Elektrická odpadní zařízení (WEEE), životní cyklus výrobku
   4. Chlazení, tepelný odpor součástek, modelování tepelných procesů
   5. Konstrukce měničů, napájecí zdroje lineární, SPMS aj.
   6. Charakter výrob a jejich uspořádání, řízení a plánování, management moderní firmy
   7. Výroba a měření výkonových polovodičových prvků, dimenzování, speciální diagnostika
   8. Výrobní prostory pro polovodiče, ESD a EPA prostory

   Materiály k přednáškám budou zveřejňovány v průběhu semestru.

   Přednášky - časová osnova

   prednasky_2017

  • Cvičení

   Garantem cvičení tohoto předmětu je doc. Ing. Jan Kuba, CSc. (T2:B3-139, tel. 2164). Je kontaktní osobou pro všechny aktivity spojené s cvičeními a udělením zápočtu

   Osnova cvičení - přehled témat

   cviceni2017

   Týdenní harmonogram STŘEDEČNÍCH cvičení (podle paralelky studenta)

   stredecni cviceni upraveno

   Týdenní harmonogram PÁTEČNÍCH cvičení (podle paralelky studenta)

   patecni cviceni upraveno

   Požadavky k zápočtu

   Student k udělení zápočtu musí splnit tyto body:

   • navštěvovat všechna cvičení a aktivně se zapojovat do výuky (dle SZŘ ČVUT je povolená 3x omluvená absence, náhrada zameškaných cvičení je možná jen po individuální domluvě s cvičícím),
   • písemné zpracování (odevzdaný referát).

   Odevzdávané referáty se týkají těchto témat

   • výsledků jednoho z témat 5, 6 nebo 7 (podrobnosti dle pokynů cvičícího - doc. Kuba), nutné odevzdat do konce 10. výukového týdne tj. do 9. 12. 2016,
   • výsledků jednoho z témat 9, 10, 11, 12 (podrobnosti dle pokynů cvičícího - Hrzina/Künzel), nutné odevzdat do zápočtu ve 14. výukovém týdnu - 13. 1. 2017

   Formální obsah písemných zpráv (referátů)

   • název úkolu,
   • hlavní body zadání,
   • teoretický rozbor (důležité vztahy),
   • postup měření (zpracování),
   • schémata (zapojení, uspořádání - náčrty, obrázky...),
   • použitá zařízení a přístroje,
   • výsledky (výpočty, grafy, tabulky),
   • závěry (shrnutí, interpretace výsledků).

   Ukončení předmětu

   • zápočet (povinný před zkouškou) je nutné získat nejpozději do 19. 2. 2017 (konec zkouškového období),
   • zkouška - bude se skládat z písemné části a ústní části:
    • písemná část - čtyři otázky z odpřednášené látky, všechny otázky budou formulovány šířeji, zaměřte se na správné kreslení náčrtků a schémat!
    • ústní část - závěrečné zhodnocení na základě výsledků písemné části, zkoušející se vyhrazuje právo na otázky "nacokoliv" (třeba i Ohmův zákon...)

   Materiály pro cvičení

  • Doporučená literatura

   [1] Kuba J., Mach P.: Technologické procesy. Skriptum ČVUT, Praha, 2001.

   [2] Hrabovcová V. a kol.: Moderné elektrické stroje. Skriptum Žilinská Univerzita, Žilina, 2001.

   [3] Benda V., Papež V.: Výroba silnoproudých zařízení II. Skriptum ČVUT, Praha, 2002.

   [4] Sequenz H. a kol.: Technologie vinutí elektrických strojů točivých. SNTL, Praha, 1980.