Topic outline

 • A1B13VVZ, B1B13VVZ - Výroba výkonových zařízení

  Anotace předmětu:

  Předmět je tématicky rozdělen do více částí. V prvním bloku je probírána výroba elektrických strojů po stránce konstrukční a technologické. Důraz je kladen na technologickou část výroby jednotlivých částí transformátorů a elektrických strojů točivých, tj. konstrukční část, magnetický obvod a vinutí. Tato část představuje prvních šest přednášek a přednáší je Ing. Petr Gric, PhD., MBA.
  Druhá část předmětu zahrnuje téma výroby výkonových polovodičových celků. Je probírána výroba, spolehlivost, diagnostika a chlazení výkonových prvků a měničů. Nedílnou součástí výroby všech zařízení je ale i otázka rušení a elektromagnetické kompatibility (EMC) a související požadavky společnosti a trhu nejen na výkonové výrobky. Poslední část předmětu se věnuje různým způsobům uspořádání výroby s ohledem na její charakter, dále řízení a plánování výroby. Druhou část přednáší Ing. Hájek.

  Cvičení:

  Jsou povinná a organizována dle schématu uvedeného níže. Garantem a hlavní kontaktní osobou pro cvičení je doc. Kuba. Vzhledem k jeho nepředpokládané zdravotní indispozici od začátku semestru prosíme studenty, aby se dočasně obraceli na K. Künzela. S díky za pochopení.

  Přednášející:

  Ing. Petr Gric, Ph.D., MBA. (6x, přednášky 1-6)
  Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (8x, přednášky 7-14)

  Cvičící:

  hlavní garant: doc. Jan Kuba (dočasně od 2.10 zastupuje K. Künzel)
  další cvičící: Ing. Hrzina, Ing. Künzel, Ing. Janiš, Ing. Horák, doc. Kudláček, doc. Žáček, ev. další.

  (rev. 14. 11. 2018)

  • Přednášky

   1. Blok - výroba elektrických strojů

   Přednášky se konají v místnosti T2:C3-135 každý čtvrtek od 10:00 do 11:30. Přednáší je doc. Ing. Petr Gric, Ph.D., MBA. (T2:B3-444, tel. 2198). Šest přednášek pokrývá tyto oblasti a ke stažení budou uvolňovány v průběhu semestru.

   1. Úvod, rozdělení elektrických strojů, specifika výroby. Strojní obrábění a tváření, kvalita povrchu, lícování.
   2. Střídavé el. stroje, výroba mg. obvodů, hřídelů, vinutí, sběrací ústrojí.
   3. DC elektrické stroje, výroba statorů a rotorů, komutátorů, sběrací ústrojí.
   4. Dokončení přednášek minulých, mechanický chod točivých strojů, vlivy na mechanický chod, vyvažování, diagnostika.
   5. Výroba transformátorů, výroba malých transformátorů, velkých transformátorů.
   6. Řízení jakosti el. strojů.

   2. Blok - výroba výkonových zařízení

   Přednášky se konají v místnosti T2:C3-135 každý čtvrtek od 10:00 do 11:30.  Přednáší je Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (T2:B3-444, tel. 2198). Témata přednášek pokrývají tyto oblasti:

   1. Požadavky společnosti a státu na výrobky uváděné na trh, zákon č. 22/97 Sb.
   2. Systém norem a normalizace, direktivy EMC, LVD
   3. Elektrická odpadní zařízení (WEEE), životní cyklus výrobku
   4. Chlazení, tepelný odpor součástek, modelování tepelných procesů
   5. Konstrukce měničů, napájecí zdroje lineární, SPMS aj.
   6. Charakter výrob a jejich uspořádání, řízení a plánování, management moderní firmy
   7. Výroba a měření výkonových polovodičových prvků, dimenzování, speciální diagnostika
   8. Výrobní prostory pro polovodiče, ESD a EPA prostory

   Přednášky - časová osnova

   prednasky

  • Cvičení

   Garantem cvičení tohoto předmětu je doc. Ing. Jan Kuba, CSc. (T2:C4-260A, tel. 2164). Je kontaktní osobou pro všechny aktivity spojené se cvičeními a udělením zápočtu.

   DŮLEŽITÉ: Bohužel od začátku zimního semestru je doc. Kuba zdravotně indisponován a veškerou agendu týkající se cvičení tak dočasně přebírá K. Künzel. Současně jsme nuceni upravit harmonogram cvičení. Úlohy tak logicky nenavazují na přednášky. Cvičící se to samozřejmě budou snažit kompenzovat důkladným výkladem na cvičeních a poskytnutím materiálů. Číslování úloh a témata zůstávají stejná. Doc. Kuba se bude účastnit výuky patrně až od 28.11.2018 s tématem č. 2 - Výklad úloh 3-8.

   Osnova cvičení - přehled témat

   cviceni

   Týdenní harmonogram cvičení (podle paralelky studenta)

   Pozn.: žlutě jsou označeny paralelky předmětu A1B13VVZ.

   harmonogram

   Požadavky k zápočtu

   Student k udělení zápočtu musí splnit tyto body:

   • navštěvovat všechna cvičení a aktivně se zapojovat do výuky (dle SZŘ ČVUT je povolená 3x omluvená absence, náhrada zameškaných cvičení je možná jen po individuální domluvě s cvičícím),
   • písemné zpracování (odevzdaný referát).

   Odevzdávané referáty se týkají těchto témat:

   • výsledků jednoho z témat 5, 6 nebo 7 (podrobnosti dle pokynů cvičícího - doc. Kuba), nutné odevzdat do konce 13. výukového týdne tj. do 4. 1. 2019 (pátek),
   • výsledků jednoho z témat 9, 10, 11, 12 (podrobnosti dle pokynů cvičícího - Hrzina/Künzel), nutné odevzdat do konce 7. výukového týdne tj. do 16. 11. 2018 (pátek).

   Formální obsah písemných zpráv (referátů):

   • název úkolu, autor referátru, datum odevzdání a měření,
   • hlavní body zadání,
   • teoretický rozbor (důležité vztahy),
   • postup měření (zpracování),
   • schémata (zapojení, uspořádání - náčrty, obrázky...),
   • použitá zařízení a přístroje,
   • výsledky (výpočty, grafy, tabulky),
   • závěry (shrnutí, interpretace výsledků).

   Ukončení předmětu

   • zápočet je povinný před zkouškou,
   • zkouška - bude se skládat PŘEDEVŠÍM z písemné části:
    • písemná část - dvě otázky (tématické celky) z odpřednášené látky, jedna z první části (p. Gric), druhá z části přednášené J. Hájkem. Všechny otázky budou formulovány šířeji, zaměřte se na správné kreslení náčrtků a schémat!
    • ústní část - zhodnocení výsledků písemné části, vyjasnění případných nesrozumitelností v písemné práci atd.

   Materiály pro cvičení

  • Referáty

   Studenti odevzdávají celkem dva referáty v písemné formě viz výše

   Hodnocení referátů 

   • bez hodnocení neodevzdán
   • opravit -  nutno upravit, kontaktujte příslušného cvičícího
   • SCHVÁLENO - hotovo splněno

   Kvůli přehlednosti jsou referáty rozděleny podle jednotlivých témat, je tedy třeba získat dvakrát hodnocení SCHVÁLENO.

  • Doporučená literatura

   [1] Kuba J., Mach P.: Technologické procesy. Skriptum ČVUT, Praha, 2001.

   [2] Hrabovcová V. a kol.: Moderné elektrické stroje. Skriptum Žilinská Univerzita, Žilina, 2001.

   [3] Benda V., Papež V.: Výroba silnoproudých zařízení II. Skriptum ČVUT, Praha, 2002.

   [4] Sequenz H. a kol.: Technologie vinutí elektrických strojů točivých. SNTL, Praha, 1980.