Topic outline

 • General

  Následující on-line studijní materiály z oblasti elektroniky, informačních a komunikačních technologií (do systému Moodle importované tzv. balíčky SCORM) můžete využít pro studenty vyšších ročníků středních odborných škol, VOŠ či nižších ročníků bakalářských studií.

  Materiály jsou roztříděné do několika tematických oblastí. 

  Po spuštění  kurzu použijte pro posun a navigaci obsah v levé části okna.

  Dále můžete využít on-line kurzů v různých formátech a jazykových verzích dostupných na http://techpedia.fel.cvut.cz/home/blocks

  K podpoře jazykové výuky lze využít právě různých jazykovích mutací stejných témat i interaktivní slovník pojmů http://techpedia.fel.cvut.cz/dictionary/

 • Komunikační systémy v elektroenergetice

  • ID 165A. Snaha využívat silnoproudých sítí i pro sdělovací účely se projevovala již od jejich samotného vzniku. Jedním z prvních masově zaváděných systémů byly systémy hromadného dálkového ovládání (HDO). 

  • ID 165B. Snaha pro využívání silnoproudých sítí pro sdělovací účely se projevovala již od samotného jejich vzniku.  Modul popisuje jednotlivé telekomunikační systémy a aplikaci komunikace PLC.

  • ID 65. Kurz je zaměřen na technologii přenosu dat po energetické síti (PLC – PowerLine Communication), a to zejména na širokopásmový přenos, jako alternativa k jiným technologiím přístupových sítí. 

  • ID 159. Chytré energetické sítě jsou charakteristické vysokou mírou využití ICT. Řídicí systémy pronikají na úroveň VN a NN a uplatňují se systémy chytrého měření odběrných míst.


 • Elektronika a digitální technika

 • Komunikační sítě a Internet

  • ID 146. Tento modul přináší přehledné informace o principu komunikace dle síťového modelu otevřených systémů OSI/OSI, jehož modifikovaný princip se používá i v Internetu..

  • ID 54. V Internetu, obecně v datových založených na rodině protokolů TCP/IP slouží pro transport datových bloků, zvaných pakety či datagramy, síťový protokol IP. 

  • ID 42. Datové sítě jsou tvořené vzájemných propojením uzlů, jež slouží pro směrování datových jednotek datovou sítí od zdroje ke spotřebiteli informace. Ke stanovení optimální cesty slouží směrovací protokoly,

  • ID 147. Krátící se adresní prostor IPv4 byl důvodem pro vznik „IP nové generace“. V současné době je IPv6 implementována především na páteřních spojích většiny poskytovatelů Internetu 1. a 2. úrovně.

  • ID 55. V Internetu plní nezastupitelnou funkci transportní protokoly,. TCP je schopen garantovat spolehlivý přenos libovolně dlouhé datové zprávy. Zároveň je schopen se vypořádat s případným vznikem přetížení datové cesty v síti a regulovat rychlost přenosu dat mezi vysílačem a přijímačem.

  • ID 48. Informační a komunikační technologie bezesporu musí sloužit nějakému účelu. Proto existují na nejvyšší vrstvě RM-OSI modelu aplikační protokoly.

  • ID 43. Tento modul poskytuje přehled bezpečnostních mechanismů používaných v bezdrátových sítích WiFi. Podrobně jsou probrány způsoby zajištění utajení, integrity a autentizace v sítích IEEE 802.11 pomocí protokolů WEP, WPA a WPA2.

  • ID 44. Tento modul poskytuje přehled autentizačních protokolů používaných v datových sítích. Popsány jsou protokoly PAP, CHAP, Kerberos, TACACS+, RADIUS, DIAMETER a také nejdůležitější metody protokolu EAP.

  • ID 74. Rozvody přenosového média pro elektronickou komunikaci uvnitř budov a objektů, tedy sdělovací kabely metalické a optické, se realizují jako tzv. strukturované rozvody, též generické rozvody (strukturovaná kabeláž). 

 • Informační technologie

  • ID 145. Cílem tohoto modulu je seznámit čtenáře s možnostmi tvorby vlastních programů a skriptů v Operačním systému Linux.

  • ID 73. Tento modul seznamuje studenty s možnostmi použití operačního systému Linux v sítích.

  • ID 153. Cílem tohoto modulu je seznámit čtenáře nejenom se základním přehledem běžných souborových, ale především ukázat čtenáři možnosti souborových systémů.

  • ID 148. Aplikace technologií pro rozpoznávání řeči - modul obsahuje úvod do technologií pro tvorbu služeb, které s uživatelem komunikují pomocí řeči (VoiceXML a MRCP).

  • Zkratkou VoIP (Voice over Internet Protocol) je v současnosti označován mechanismus přenosu hlasu prostřednictvím datových sítí založených na protokolu IP. Pojmy internetová telefonie nebo IP telefonie jsou pak dalšími synonymy pro VoIP. 

  • Kurz se zabývá televizním a rozhlasovým vysíláním přes vysokorychlostní datové sítě.

 • Komunikační rozhraní a systémy

  • ID 200. Studenti se seznámí s jednotlivými technologiemi, které jsou použity při komunikaci přes rozhraní HDMI.

  • Hlavními přednostmi rozhraní USB 3.0 je vysoká rychlost až 5 Gb/s, rozšířené možnosti řízení spotřeby sběrnice a v neposlední řadě také zpětná kompatibilita s předchozími verzemi.

  • ID 149. Modul se zabývá popisem vlastností a charakteristik bezdrátového sériového rozhraní WUSB (Wireless Universal Serial Bus).

  • ID 80. Modul je primárně zaměřen na bezdrátovou technologii Bluetooth založenou na standardech IEEE 802.15. Tato technologie je určena především pro komunikaci na malé vzdálenosti v řádu jednotek až desítek metrů v rámci tzv. bezdrátových osobních sítí typu WPAN.

  • ID 163. Modulace s více nosnými výrazným způsobem ovlivnily možnosti datových přenosů v oblasti telekomunikací. Pro své výhody jsou dnes modulační principy s více nosnými v širokém měřítku implementovány do různých komunikačních systémů.

  • ID 146. Tento modul obsahuje informace potřebné k základní orientaci studentů v oblasti kanálových kódů – zejména turbo kódů.

  • ID 76. Přípojky VDSL2 jsou koncipovány pro poskytování nových služeb prostřednictvím metalických symetrických párů v přístupové telekomunikační síti. 

 • Telekomunikace

  • ID 53. S telekomunikační technickou a technologiemi Internetu se dnes setkáváme na každém kroku. 

  • ID 49.  Tento učební modul byl vytvořen s cílem provést pokud možno úplný výčet a popis aktivit správy elektronických komunikací v českých podmínkách. Souběžně byl vytvořen učební modul zaměřený na regulační aktivity.

  • ID 50. Tento učební modul byl vytvořen s cílem provést, pokud možno, úplný výčet a popis aktivit spojených s regulací elektronických komunikací v českých podmínkách. 

  • ID 51. Tento učební modul je věnován problematice telekomunikačních služeb, tj. telefonním službám v pevné síti, službám v mobilní síti, službám přístupu k internetu a službám přenosu dat.

  • ID 52. Učební modul je věnován problematice řízení telekomunikačních sítí a služeb jimi poskytovaných.

  • ID 56. Student získá konkrétní představu o uspořádání digitálního spojovacího systému a funkci jeho jednotlivých částí, Dále jsou součástí modulu kapitoly věnované problematice signalizace.

  • ID 57. V současnosti jsou mobilní telekomunikační sítě s velkou pravděpodobností nejdynamičtěji se rozvíjejícími telekomunikačními sítěmi na světě. 

  • ID 78. Synchronizace je jedním z nejvýznamnějších procesů digitálních sítí zajišťující jejich vlastní provozuschopnost a efektivní spolupráci s ostatními digitálními sítěmi.

 • Digitální a optické přenosové systémy

  • ID 58. V komunikačních sítích je vesměs signál přenášen v digitální formě. Po průchodu přenosovým prostředím (analogového charakteru) je však nutno degradovaný signál regenerovat a obnovit jeho původní digitální podobu.

  • ID 60. Digitální signál je během přenosu ovlivňován šumem a rušením. Jak na vysílací, tak na přijímací straně po průchodu přenosovým prostředím je sledovat parametry signál u a ověřovat, zda nevybočuje z předepsaných limitů.

  • ID 152. Ověření přenosových parametrů telekomunikačních sítí je důležitou otázkou pro všechny poskytovatele připojení a pro jejich klienty. Metodika uvedená v novém doporučení ITU-T Y.1564, které navazuje na starší doporučení organizace IETF RFC 2544, přináší inovované metody a postupy pro diagnostiku síťových prvků i celé sítě. 

  • ID 161. Optické přenosové a telekomunikační systémy patří dnes k velice perspektivním oborům. Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na přenosovou kapacitu datových sítí, je rozvoj a výzkum v oblasti optických technologií nezbytností. 

  • Optická hierarchie vznikla na základě nárůstu přenosové rychlosti a požadavku sjednotit do jednotného standardu řešení vlnového multiplexování WDM tak, aby bylo možné vytvářet plně optické přenosové sítě, včetně optického vydělování a přepojování.

  • ID 1001. Optické přenosové prostředky nacházejí v posledních letech čím dál větší uplatnění i v přístupové síti z důvodu stále zvětšujících se požadavků na přenosové rychlosti koncových uživatelů.

  • ID 150. Cílem tohoto výukového materiálu je prezentovat vybrané metody měření výkonností optických tras. Útlum, chromatická disperze nebo PMD jsou kritické pro přenos informace v optickém vlákně.

  • ID 160. Optická vlákna patří v dnešní době k přenosovým médiím, která jako jediná umožňují přenášet informace velkými rychlostmi a na dlouhé vzdálenosti.

  • ID 162. Cílem modulu je prezentovat přehled optických zesilovačů, jejich parametry. Mezi nejrozšířenější zesilovače v telekomunikační technice lze zařadit vláknové dopované zesilovače s příměsi vzácných zemin, např. EDFA. 

  • ID 75. V tomto modulu jsou popsány základní fyzické prvky tvořící DWDM systém i fyzikální jevy ovlivňující vysokorychlostní optický přenos signálu. U jednotlivých prvků či jevů je názorně vysvětlen jejich princip nebo ukázány změřené charakteristiky.

 • English courses

  • This tutorial serves as an introduction to the current third generation and evolving fourth generation mobile wireless systems. The 3rd Generation Partnership Project is currently developing the next generation of the Long Term Evolution standard referred to as the LTE-Advanced.

  • ID 143. The goal of this module is to introduce the principles of combinational logics. Minimization of Karnaugh maps and rules of Boolean algebra are presented. Last but not least, selected aspects of more advanced logic circuits and their design are discussed.

  • ID 151. The goal of this module is to present particular design steps of achieving a sequential logical circuit by using a TTL series. The idea how to assign the pins of selected flip-flops to solve practical tasks is presented. 

  • ID 144. The goal of this module is to introduce the principles of sequential logics. Selected aspects of more advanced logic circuits, such as Mealy or Moore machine, particular design steps, minimization algorithms are discussed in details.

 • Obecné