German language 3 A0B04N3
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Předmět navazuje na Německý jazyk 2 a je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí dosáhnout úrovně A1 SERR. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.
Study targets
Cílem kurzu je zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.
Course outlines
1.týden
Opakování. Prázdniny a dovolená.
2.týden
L.9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem "haben".
3.týden
L.9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
4.týden
TEST L.9
Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.
5.týden
L.10 Potraviny a nákupy, míry, váhy. Systematizace slovní zásoby. Časové údaje "jeden Tag", "manchmal", "nie", tázací zájmeno "welch-...".
6.týden
L.10 Recepty. Stupňování "viel","gut","gern".
7.týden
TEST L.10
L.11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.
8.týden
L.11 Přídavná jména (skloňování), ukazovací zájmena "der" a "dieser" ve 4. pádě.
9.týden
L.11 Informace o počasí. "es" ve funkci podmětu. Cvičení.
10.týden
TEST L.11
L.12 Lidské tělo, nemoci.
11.týden
L.12 Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
12.týden
L.12 Emoce. Rozkazovací způsob. Osobní zájmena ve 4. pádě.
13.týden
L.12 Opakování, cvičení. TEST L.12
14.týden
Vyhodnocení testu. Zápočty.

Exercises outlines
1. týden
Prázdniny a dovolená.
2. týden
L.9. Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum pravidelných sloves.
3. týden
L.9. Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
4. týden
L.10. Potraviny a nápoje. Systematizace slovní zásoby.
5. týden
L.10. Nákupy. Množství, míry, váhy.
6. týden
L.10. Recepty, míry a váhy, stupňování viel, gut, gern
7. týden
L.11. Móda, oblečení, barvy, velikosti.
8. týden
L.11. Přídavná jména (skloňování),tázací zájmeno "welch...".
9. týden
L.11. Ukazovací zájmena der, dieser a welcher ve 4.pádě
10. týden
L.11. Informace o počasí, "es" ve funkci podmětu.
11. týden
L.12.Lidské tělo, nemoci. Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
12. týden
L.12. Emoce. Rozkazovací způsob.
13. týden
L.12. Opakování, cvičení. Osobní zájmena ve 4. pádě.
14. týden
Zápočtový test
Requirements
K získání zápočtu se požaduje pravidelná účast a splnění všech zadaných úkolů včetně zápočtového testu minimálně na 70%.

Při přechodu na online formu studia se mohou podmínky případně změnit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)