Topic outline

 • Obecné informace

  • Sylabus pro B0B01MA2 a A8B01MCM.
  • Konzultace lze domluvit  osobně nebo emailem.
  • V případě omezení nebo zrušení kontaktní výuky budou pravidla odpovídajícím způsobem změněna.

 • Aktuality

  • Výsledky zkoušky z 26.06.2024 včetně předpokládaného času začátku ústní zkoušky pro ty, kteří získali alespoň 25 bodů z písemné části. Ústní zkouška se koná 27.06.2024 v místnosti T2:C4-363. Náhled písemky je 27.06.2024 od 9:45-10:00 v místnosti T2:C4-363. Náhled písemky je určen studentům, kteří získali méně než požadovaných 25 bodů.
  • Zadání zkouškového testu z 26.06.2024 a jeho stručné řešení.
  • Výsledky opravného zápočtového testu (ze dne 27.05.2024). Náhled testu je 28.05.2024 od 10:00-10:20 v místnosti T2:C4-364.
  • Zadání opravného zápočtového testu (ze dne 27.05.2024) a jeho stručné řešení.
 • Literatura

 • Zápočet

  • Během semestru se na cvičení píší dva semestrální testy. Na vypracování každého z nich je 20 minut.
  • Z každého semestrálního testu je možné získat nejvýše 10 bodů. 
  • První semestrální test bude obsahovat dva příklady na některá z následujících témat: funkce, směrová a parciální derivace, diferenciál, tečná rovina, Taylorův polynom a extrémy funkcí.
  • Druhý semestrální test bude obsahovat dva příklady na některá z následujících témat: integrace funkcí více proměnných, parametrizace křivky, křivkový integrál funkce a vektorového pole.
  • Vzorové zadání semestrálního testu je zde.
  • Na konci semestru bude vypsán hromadný náhradní termín pro studenty, kteří se nemohli ze závažných důvodů (např. nemoc) dostavit na řádný termín některého ze semestrálních testů. Závažnost důvodů neúčasti na řádném termínu posuzuje cvičící.
  • Nezíská-li student ze semestrálních testů v součtu alespoň 10 bodů, bude si moci napsat opravný test v prvním týdnu zkouškového období. Termín opravného testu bude vypsán právě jeden. Opravný test bude obsahovat 4 příklady zaměřené na látku, která může být obsahem prvního nebo druhého semestrálního testu (viz výše). Na vypracování opravného testu bude 40 minut a bude z něj možné získat nejvýše 20 bodů.
  • Pro získání zápočtu se požaduje splnění obou z následujících podmínek:
   1. aktivní účast na cvičení;
   2. zisk nejméně 10 bodů v součtu ze semestrálních testů nebo nejméně 10 bodů z opravného testu.

 • Zkouška

  • Přihlásit se na zkoušku může jen student, který získal zápočet.
  • Body získané ze semestrálních testů se započítávají do konečného hodnocení zkoušky. (Body z opravného testu se do konečného hodnocení nezapočítávají.)
  • Na zkouškové termíny se student přihlašuje sám v systému KOS. Pokud se ze zkoušky neodhlásí a bez omluvy se k ní nedostaví, je zkouška hodnocena známkou F (nedostatečně).
  • Ke zkoušce si každý student přinese doklad totožnosti, psací potřeby a dostatek (prázdných) papírů A4. Žádné další pomůcky nejsou povoleny.
  • Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Jejím obsahem je látka probíraná na přednáškách a cvičeních.
  • Písemná část trvá 90 minut a je z ní možné získat maximálně 50 bodů. Ukázkový test je zde.
  • Ústní část zkoušky je zaměřena především na teorii a je z ní možné získat maximálně 30 bodů. Špatné odpovědi mohou být hodnoceny i záporným počtem bodů.
  • K ústní části může jít jen ten student, který získal alespoň 25 bodů z písemné části. Neúčastní-li se student ústní části, je tato část hodnocena 0 body.
  • Během ústní části může zkoušející požadovat vysvětlení početních postupů uvedených v písemné práci. Prokáže-li se neznalost některého z těchto postupů, bude ústní část hodnocena 0 body.
  • Prokáže-li se u ústní části zkoušky neznalost kteréhokoli pojmu (včetně jeho ilustrace na jednoduchých příkladech) z tohoto seznamu, bude ústní část hodnocena 0 body.
  • Je-li bodový zisk z ústní části menší nebo roven 0, je zkouška hodnocena klasifikačním stupněm F. V opačném případě je výsledná známka ze zkoušky určena na základě součtu bodů ze semestru (max. 20 bodů), bodů z písemné části (max. 50 bodů) a bodů z ústní části (max. 30 bodů) podle následující stupnice:

   BodyHodnocení
   100-90A (výborně)
   89-80B (velmi dobře)
   79-70C (dobře)
   69-60D (uspokojivě)
   59-50E (dostatečně)
   méně než 50
   F (nedostatečně)


  • Přednášky

  • Cvičení

  • Videa s řešenými příklady