Topic outline

 • Obecné informace

  • Sylabus pro B0B01MA2 a A8B01MCM.
  • Konzultace lze domluvit  osobně nebo emailem.
  • V případě omezení nebo zrušení kontaktní výuky budou pravidla odpovídajícím způsobem změněna.

 • Aktuality

  • Výsledky zkoušky z 05.09.2023 včetně předpokládaného času začátku ústní zkoušky pro ty, kteří získali alespoň 25 bodů z písemné části. Ústní zkouška se koná 06.09.2023 v místnosti T2:D3-309. Náhled písemky je 06.09.2023 od 9:45-10:00 v místnosti T2:D3-309. Náhled písemky je určen studentům, kteří získali méně než požadovaných 25 bodů.
  • Zadání testu05.09.2023 a jeho stručné řešení.
  • V KOSu jsou vypsány zkouškové termíny.
  • V KOSu byl vypsán náhradní termín semestrálního testu (na 22.5.2023, od 16:15 v místnosti 209).
  • V KOSu byl vypsán opravný termín semestrálního testu (na 29.5.2023, od 16:00 v místnosti 340).
  • Zadání semestrálního testu (všechny varianty) ze dne 26.4.2023 je zde.
  • Stručné řešení jednotlivých variant semestrálního testu:
 • Literatura

 • Zápočet

  • Během semestru se na přednášce píše jeden semestrální test. Na jeho vypracování je 60 minut a je z něj možné získat maximálně 20 bodů. 
  • Obsahem semestrálního testu budou témata: funkce, směrová a parciální derivace, diferenciál, tečná rovina, Taylorův polynom, extrémy funkcí, polární souřadnice, mocninné řady a integrál funkcí více proměnných.
  • Vzorové zadání semestrálního testu je zde.
  • Na konci semestru bude vypsán hromadný náhradní termín pro studenty, kteří se nemohli ze závažných důvodů (např. nemoc) dostavit na řádný termín semestrálního testu. Závažnost důvodů neúčasti na řádném termínu posuzuje cvičící.
  • Nezíská-li student ze semestrálního testu alespoň 7 bodů, bude si moci napsat opravný test v prvním týdnu zkouškového období. Termín opravného testu bude vypsán právě jeden. Opravný test bude zaměřen na stejná témata jako semestrální test. Na jeho vypracování bude 60 minut a bude z něj možné získat maximálně 20 bodů.
  • Pro získání zápočtu se požaduje splnění obou z následujících podmínek:
   1. aktivní účast na cvičení;
   2. zisk nejméně 7 bodů ze semestrálního testu nebo nejméně 7 bodů z opravného testu.

 • Zkouška

  • Přihlásit se na zkoušku může jen student, který získal zápočet.
  • Body získané ze semestrálního testu se započítávají do konečného hodnocení zkoušky. (Body z opravného testu se do konečného hodnocení nezapočítávají.)
  • Na zkouškové termíny se student přihlašuje sám v systému KOS. Pokud se ze zkoušky neodhlásí a bez omluvy se k ní nedostaví, je zkouška hodnocena známkou F (nedostatečně).
  • Ke zkoušce si každý student přinese doklad totožnosti, psací potřeby a dostatek (prázdných) papírů A4. Žádné další pomůcky nejsou povoleny.
  • Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Jejím obsahem je látka probíraná na přednáškách a cvičeních.
  • Písemná část trvá 90 minut a je z ní možné získat maximálně 50 bodů. Ukázkový test je zde.
  • Ústní část zkoušky je zaměřena především na teorii a je z ní možné získat maximálně 30 bodů. Špatné odpovědi mohou být hodnoceny i záporným počtem bodů.
  • K ústní části může jít jen ten student, který získal alespoň 25 bodů z písemné části. Neúčastní-li se student ústní části, je tato část hodnocena 0 body.
  • Během ústní části může zkoušející požadovat vysvětlení početních postupů uvedených v písemné práci. Prokáže-li se neznalost některého z těchto postupů, bude ústní část hodnocena 0 body.
  • Prokáže-li se u ústní části zkoušky neznalost kteréhokoli pojmu (včetně jeho ilustrace na jednoduchých příkladech) z tohoto seznamu, bude ústní část hodnocena 0 body.
  • Je-li bodový zisk z ústní části menší nebo roven 0, je zkouška hodnocena klasifikačním stupněm F. V opačném případě je výsledná známka ze zkoušky určena na základě součtu bodů ze semestru (max. 20 bodů), bodů z písemné části (max. 50 bodů) a bodů z ústní části (max. 30 bodů) podle následující stupnice:

   BodyHodnocení
   100-90A (výborně)
   89-80B (velmi dobře)
   79-70C (dobře)
   69-60D (uspokojivě)
   59-50E (dostatečně)
   49-0F (nedostatečně)


  • Přednášky

  • Cvičení

  • Videa s řešenými příklady